Bygge uten søknad

Noen mindre tiltak behøver du ikke søke kommunen om. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du fremdeles er ansvarlig for selve utførelse. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter. 

 

Kommuneplan og reguleringsplaner finner du på kommunens kartside eller ved å henvende deg til vårt sentralbord.
 

Prøv gjerne denne trinnvise veilederen fra Direktoratet for byggkvalitet om du kan slippe søknad eller ikke for garasjer, anneks og lysthus.

 

Dette trenger du ikke søke om

 • Garasjer, boder og andre frittstående bygninger med areal som er mindre enn 50 m²
  Se  Bygg garasje uten å søke 

   
 • Tilbygg med areal som er mindre enn 15 m²
  Se veileder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

   
 • Andre arbeider du kan gjøre uten å søke om byggetillatelse
  Se hvilke arbeider dette gjelder på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.


 

Viktig å passe på:

 • Unntaket gjelder ikke dersom kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser. F.eks. må du søke om tiltak i bygge- og anleggsforbudssonene langs vann og vassdrag. Tilsvarende gjelder for strandsonen.
   
 • Unntaket gjelder ikke dersom eiendommen din ikke inngår i en reguleringsplan.
 • Tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekt, forskrift eller arealplan er aldri fritatt.
   
 • Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller for naboer.
   
 • For utendørs tiltak må man holde seg 4 m fra nabogrense og innenfor byggegrense langs vei.
   
 • En vanlig feil er å overse tomtens tillatte grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det ikke oppføres nye bygg.
   
 • Nye tiltak skal inntegnes i riktig målestokk på situasjonskart som sendes inn til kommunen slik at kartløsningen kan oppdateres.
   
 • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning uten at ledningseier har gitt samtykke. Husk også å sjekke om terrengendringen er søknadspliktig.

 

 • En kan ikke bygge over eller nær kommunale vann- og avløpsledninger. Minste avstand er 4 meter, og ønsker en å bygge nærmere må en få dispensasjon fra kommunen. Dette gjelder alle type tiltak, også tiltak som er fritatt søknadsplikten.  Ta kontakt med vann- og avløpsetaten dersom du er usikker på hvor ledningene går eller du vil søke dispensasjon.  

 

 • Dersom du skal hal knytte byttet til kommunale vann- og avløpsledninger må du alltid søke om sanitærabonnement.

 

Når du er ferdig å bygge

For garasjer, boder og andre frittstående bygninger som er mindre enn 50 m² og for tilbygg som er mindre enn 15 m², må du informere kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen.
 

Dette gjør du ved å sende inn skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt til kommunen.