Avlastning til personer med nedsatt funksjonsevne

Avlastning til personer med nedsatt funksjonsevne

Avlastning kan tilbys deg som har store omsorgsoppgaver.  

Hva er avlastning?

Avlastning er en tjeneste til deg med særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet med avlastning er å hindre overbelastning.  Gi deg mulighet til å opprettholde gode relasjoner og mulighet for ferie. 

Hvem kan få tilbud om avlastning?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du søke avlastning. Avlastningstiltak er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Hva kan tjenesten avlastning inneholde?

Privat avlastning

Privat avlastning er et tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten kan gis timebasert på ettermiddagstid, i helg eller som døgnavlastning i private hjem.

Avlastning på Langelandsmoen

Avlastning i bolig er et døgnbasert tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten gis i boenheten (Langelandsmoen) med døgnbemanning. Tjenesten gis i helger, ukedager og ferier.

Tilsyn etter skoletid - SFA

Avlastning etter skoletid, planleggingsdager og i ferier for elever på ungdomsskole/ videregående skole som har behov for tilsyn.

SFA er åpen mellom kl 14:00 - 16:00 på skolehverdager. Dette ettermiddagstilbudet følger kommunen og fylket sine skoleruter. Det er mulig å søke om ekstra SFA-opphold på skolene sine fridager.

Brukerstyrt Personlig Assistent - BPA

Avlastning for forelde med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Hva koster tjenesten?

Avlastning er gratis.

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

 

Kontaktperson

Elisabeth Bøe, avdelingsleder avlastningen tlf 459 73 279
Mona Tjensvold, privat avlastning tlf 908 26 017
Anne Gunn Høyland, virksomhetsleder miljøtjenesten tlf  926 22 717

Aktuelle lover

Forvaltningsloven
Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester
Pasient- og brukerrettighetsloven