Heldøgns helse og omsorgstjeneste

Heldøgns helse og omsorgstjeneste

Heldøgns helse og omsorgstjeneste et tilbud til deg som har behov for pleie og omsorg hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. 

 

Hva er et korttidsopphold?

Korttidsopphold på sykehjem er en tidsbegrenset ordning som varer fra én dag til flere uker. Dette tilbudet kan være rullerende, noe som betyr at du i visse perioder oppholder deg på korttidsavdelingen, men bor hjemme resten av tiden. Det gir en fleksibel løsning for de som trenger midlertidig pleie og omsorg, samtidig som de kan fortsette å bo i sitt eget hjem. 🏥🏠

Ulike typer korttidsopphold

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å gi deg en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

Rehabilitering

Målet med oppholdet er å bedre livssituasjon og egenmestring for å gi deg muligheten til å fortsatt bo hjemme.

Avlastning for pårørende

Avlastning kan tilbys deg som har store omsorgsoppgaver.  Oppholdet kan variere i lengde og etter individuelt behov.  Avlastning kan tilbys som rullerende opphold.

Hvem kan få et korttidsopphold på sykehjem?

Du kan tildeles denne type opphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Avdelinger som tilbyr korttidsopphold

  • Jonsokberget bo og aktivitetssenter
  • Tautunet - institusjon

Hva koster korttidsopphold?

Det betales etterskuddsvis 193 kroner pr døgn de første 60 døgn på korttidsopphold, pr kalenderår. Betaling for korttidsopphold i sykehjem etter 60 dager betales også etterskuddsvis og følger reglene som for langtidsplass. Korttidsopphold gitt som avlastning er gratis.

Det blir tatt etteroppgjør for alle korttidsopphold over 60 døgn, samt langtidsopphold, hvert år når skatteoppgjør for gjeldende år er klart (sommer/høst), jf. egenbetalingsforskriftens § 3. Etteroppgjørene blir tatt i løpet av høsten. 

Langtidsplass i institusjon eller bokollektiv.

Et botilbud for deg som har vedvarende pleie og omsorgsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmet. 

Målet med langtidsplass er å sikre nødvendig hjelp til å ivareta helse og omsorgsbehov. 

Hvem kan få langtidsplass?

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre daglige gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Du kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Avdelinger som tilbyr langtidsplass:

  • Avdeling for personer med demens i bokollektiv med heldøgns omsorg
  • Avdeling for personer med demens i institusjon
  • Sykeavdelingen

Slik søker du

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Aktuelle lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).