BPA brukerstyrt personlig assistanse

BPA brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (heretter kalt BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand.  Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.  Når tjenestene organiseres som en BPA-ordning er det brukeren selv som organiserer og har det daglige lederansvaret i ordningen.

Hvem kan få tilbud om BPA?

  • Personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
  • Foreldre til hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne kan få BPA som avlastning.

 

Målet er at du bruker dine ressurser og mestrer hverdagen best mulig. Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring til så lenge du trenger det.

Vilkår for å ha rett til BPA

Den 01.01.2015 ble BPA rettighetsfestet. Det betyr at enkelte personer har rett til å få tjenestene organisert som BPA.

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for hjelp til personlig assistanse. Langvarig er definert som behov ut over to år. Stort behov er definert som et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Det er i utgangspunktet en forutsetning at tjenestemottak både påtar seg det ansvaret arbeidslederrollen innebærer, og at vedkommende har forutsetninger for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte. Dersom tjenestemottaker selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, må arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker godt. 

Tjenester som omfattes av rettigheten

  • Praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter også hjelp til egenomsorg og personlig stell.
  • Hjelp til deltakelse i fritidsaktiviteter, som fritidskontakt.
  • Avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Personer som ikke har rett på BPA, skal allikevel få vurdert om det er mest hensiktsmessig å organisere tjenestene som BPA.

Pris

Du betaler en månedlig egenandel for den delen av BPA som er praktisk bistand - daglige gjøremål, etter husstandens samlede inntekt.  Satsene finner du i kommunens prisliste.

Slik søker du

Du søker om støttekontakt ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Vi vurderer sammen med deg om støttekontakt eller andre tjenester kan passe.
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten

Hjemmetjenester Jørpeland

Telefon 905 95 812 / 905 19 513
Avdelingsleder 940 27 965
Virksomhetsleder Maiken Ravnås Stein 416 60 139

Hjemmetjenester Tau 

Telefon 901 12 823 / 901 49 519
Avdelingsleder 404 48 812
Virksomhetsleder Solveig Lande - 991 04 952