Vekstmidler til små frivillige lag og organisasjoner

Vekstmidler til små frivillige lag og organisasjoner

Søk om opptil 50 000kr i støtte innen 1. april og 1. oktober til markedsføring, rekrutteringsarbeid, utstyr, arrangementer og inventar.

Hvordan søke?

Fyll ut Søknadskjema for tilskudd til kultur, idrett og fritid.

Søknadsfrist

1. april og 1. oktober

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner som er organisert i Brønnøysundregisteret og som har færre enn 15 medlemmer totalt VGS-alder eller yngre, kan søke.

Hva kan det søkes om støtte til?

Støtte kan gis til markedsføring og rekrutteringsarbeid, eller som støtte til utstyr, arrangementer og inventar som kan gjøre det mer attraktivt å være medlem i foreningen.

Hva må søknaden inneholde?

  • beskrivelse av medlems- og ledersituasjonen hos dere de siste årene
  • beskrivelse av hva dere ønsker å gjøre for å tiltrekke dere flere medlemmer
  • budsjett som viser kostnadene knyttet til tiltaket dere ønsker å gjennomføre
  • kontonummer eventuell støtte skal overføres til, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Hvor mye kan vi søke om?

50 000,- er grense for søknader som skal behandles under denne tilskuddsordningen.

Dersom dere har et tiltak som trenger støtte utover dette, skal søknaden med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Søknad om tilskudd kultur- idrett og fritid» innen 1. november. Slike søknader vil bli behandlet politisk i forbindelse med budsjettarbeidet i desember. Svar på slike søknader vil ikke foreligge før i januar.

Hva blir prioritert?

Lag og foreninger som har potensiale til å bli en betydelig sosial arena for barn og unge som ikke finner seg til rette i ballidrett og menigheter, vil bli prioritert.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato.

Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt.