Søk om støtte til kultur, idrett og fritid

Søk om støtte til kultur, idrett og fritid

Informasjon til deg som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Retningslinjer og søknadskjema for den enkelte tilskuddsordning finner du ved å trykke på knappene ovenfor.

 

Alle kan søke på disse tilskuddene:

 • Støtte til kultur, idrett og fritid aktiviteter
 • medlemskontingenter, turer- og utstyr for barn og unge
 • åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

Frivillige lag og organisasjoner kan søke på:

 • Oppstartstilskudd til nye lag og foreninger
 • Driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge
 • Vekstmidler til små frivillige lag og organisasjoner

Søknadsbeløp

50 000,- for alle tilskuddsordningene.

Krav

For å motta tilskudd må søker ha fokus på trafikksikkerhet i tråd med reisepolicy for lag og organisasjoner. (PDF, 321 kB)

Klage

Frist for å klage er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt.
Klagen skal sendes til
postmottak@strand.kommune.no og merkes Søknad_kultur_klage.

For andre søknader

Søknader på større beløp enn 50 000,- faller utenfor eksisterende tilskuddsordninger, men kan sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Søknad om kulturtilskudd _navn på søker»  innen den 1. november. Søknaden vil deretter bli behandlet politisk i forbindelse med budsjettarbeidet for kommende år.

Følgene kan ikke søke:

 • organisasjoner som primært ivaretar medlemmets økonomiske-, yrkes- eller helsemessige interesser.
 • bedriftsidrettslag
 • politiske partier
 • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon.

Annen informasjon

 • Organisasjoner, foreninger og andre aktører som gis tilskudd etter disse retningslinjene, vil kunne avkreves regnskap for det året det er gitt tilskudd.
 • Søknader skal sendes inn i tråd med retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning.
 • Dersom søker oppgir uriktig informasjon i en søknad, kan vedkommende eller foreningen/laget han/hun representerer, bli fratatt retten til å søke om kommunal støtte i inntil to år. I tillegg vil tildelt støtte bli krevd tilbakebetalt.

Artikkelliste