Strand kommune har en rekke støtteordninger for ulike kulturtiltak. Klikk på overskriftene i listen nedenfor for å lese mer om dem. For oversikt over nasjonale støtteordninger, klikk på tilskuddsportalen ovenfor.

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Strand kommune 2019

Generelle bestemmelser

Søknader om tilskudd skal behandles administrativt av virksomhetsleder for kultur i samsvar med vedtatte retningslinjer.

Tilskuddsordningene gjelder frivillige lag og organisasjoner som bygger på individuelt medlemskap, som driver sin virksomhet og har hovedtyngden av sine medlemmer i Strand kommune.

I de tilfeller en organisasjon har en eller flere underavdelinger, skal søknader om tilskudd etter ordninger med fast søknadsfrist sendes samlet for hele virksomheten. Søknad om andre tilskudd kan sendes direkte fra underavdelingen. I tvilstilfeller avgjør leder for kultur hva som regnes som hovedorganisasjon og underavdeling.

For å være tilskuddsberettiget må laget/organisasjonen ha minst 10 betalende medlemmer og eget styre. Videre må laget ha eget budsjett, regnskap og årsmelding og en årlig medlemskontingent på minimum kr 100,-.

Unntatt for støtte er:

 • organisasjoner som primært ivaretar medlemmets økonomiske-, yrkes- eller helsemessige interesser
 • kommersielle tiltak
 • bedriftsidrettslag og velforeninger som bygger på egeninteresse
 • politiske partier
 • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon.

For trossamfunn og lignende blir det bare gitt støtte til kulturaktiviteter, ikke ordinært driftstilskudd da disse allerede mottar driftsstøtte gjennom andre ordninger.

Organisasjoner, foreninger og lag som gis tilskudd etter disse retningslinjene vil kunne avkreves regnskap for det året det er gitt tilskudd.

Kulturleder har i interesse og representasjonsøyemed fri adgang til arrangement som det gis støtte til.

Dersom ikke annet er opplyst sendes søknad om støtte til postmottak@strand.kommune.no. Emnefeltet merkes Søknad_kultur_navn på tilskudd (Se instrukser for den enkelte tilskuddsordning.)
Søknaden sendes innen oppgitte tidsfrister og inneholde kontonummer eventuell støtte skal overføres til, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Frist for å klage er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klagen skal sendes til postmottak@strand.kommune.no og merkes Søknad_kultur_klage.

Dersom lag, gruppe eller person bryter forutsetningene etter disse retningslinjene, kan søker bli fratatt retten til tilskudd innenfor denne tilskuddsordningen for ett år.

Driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge

Fordeling

60% av de totale grunntilskuddsmidler tildeles idrettslagene gjennom Strand idrettsråd. De resterende 40% fordeles mellom andre søkere som er berettiget til støtte.

Informasjon blir sendt til alle registrerte lag og foreninger i god tid før søknadsfristen. I tillegg annonseres tilskuddsmuligheten på kommunens nettsider og på sosiale medier.

Formål

Formålet med tilskuddet er å støtte driften av de frivillige organisasjonene som retter seg mot barn og ungdom i kommunen.

Grunnlag for tilskudd

Det gis støtte til delvis dekning av utgifter lag/foreninger har til sin ordinære drift. Som ordinære driftsutgifter regnes bl.a. utgifter til administrasjon og ledelse, kontormateriell, telefon, porto, aktivitetsmateriell/utstyr m.m.  

Beregning

Tilskuddet fordeles etter medlemstall, alder og aktivitet.

Medlemstilskudd:

 • Antall medlemmer under 13 år gis vekttall 2.
 • Antall medlemmer fra 13 – 20 år gis vekttall 3.

Aktivitetstilskudd:

 • Lag med stor aktivitet, dvs. med minst to tilbud pr. medlem pr. uke, gis vekttall 3
 • Lag med middels aktivitet, dvs. ett tilbud pr. medlem pr. uke, gis vekttall 2.
 • Lag med liten aktivitet, dvs. med færre tilbud enn nevnt over gis vekttall 1.

   

Tilskudd til drift av private kulturanlegg for barn og unge

Det kan gis inntil 30% dekning av utgifter til drift av private kulturanlegg. Med driftsutgifter menes bl.a. strøm, kom. avgifter, forsikring, renhold, renter og avdrag m.m. Tilskuddssummen er begrenset oppad til kr 10.000,- pr. år.

Søknadsprosedyre

Gå til skjema Søknad om kommunalt driftstilskudd.


Søknadsfrist er 1. april.

Oppstartstilskudd til nye lag og foreninger

Formål

Oppstartstilskuddet skal hjelpe nyorganiserte lag og organisasjoner med å dekke etableringsutgifter frem til det kan gis driftstilskudd. Nye lag/foreninger som har vært i virksomhet i minimum 3 måneder kan søke.

Søknadsprosedyre

Søknaden sendes på epost til postmottak@strand.kommune.no og emnefeltet merkes: Søknad_Kultur_Oppstart_navn på søker. Søknaden må inneholde informasjon om antall og alder på medlemmer, etablerings- og driftsutgifter, når på året organisasjonen ble etablert, kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer. Tilskuddssummen er begrenset oppad til kr 20.000,-.

Søknader mottas gjennom hele året.

Tilskudd til samliv, familie- og foreldreveiledning

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til kurs, åpne møter og veiledning generelt innenfor temaene samliv, familie- og foreldreveiledning.

Søknadsfrist 1. april.

Gå til søknadsskjema

Tilskudd til medlemskontingenter, turer- og utstyr for barn og unge

Formål

Som et tiltak mot utenforskap har Strand kommune midler til å dekke medlemskontingenter, utgifter til deltagelse på turer og utgifter til fritidsutstyr for barn og unge fra familier med lav inntekt. Denne støtten gis til foreninger og lag som har medlemmer som ikke kan betale disse utgiftene selv, og skal erstatte beløp som bortfaller som følge av manglende innbetalinger.

Vilkår for tildeling

Foreningen/laget som skal motta slik støtte må ha et system for innkreving av medlemskontingent som gjør dem i stand til å skille noenlunde mellom dem som har glemt å betale og dem som ikke har mulighet til å betale. Ved tvilstilfeller kan leder for kultur konsulteres på telefon 51 74 30 26 i forkant av søknadsprosessen.

Det skal ikke sendes inn navn på medlemmer det søkes kontingentstøtte for, men informasjon om hvilke medlemmer det gjelder må oppbevares hos laget/organisasjonen i tilfelle revisjon. Det forutsettes at slike data oppbevares i tråd med gjeldende personvernregler.

Søknadsprosedyre

Søknaden sendes på epost til postmottak@strand.kommune.no og emnefeltet merkes Søknad_Kultur_kontingent_navn på søker. Søknaden må vise hvor mange som ikke har betalt kontingent og kontingentens størrelse og inneholde kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Søknadsfristen er 1. april for å få dekket manglende innbetalte kontingenter for vårsemesteret, og 1. november for å få dekket manglende innbetalte kontingenter for høstsemestret.

Underskuddsgaranti/støtte til åpne kulturarrangement

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til et bredt og variert kultur- og fritidstilbud som kommer flest mulig av innbyggerne til gode. Foreninger, lag, grupper, enkeltkunstnere, utøvere og andre kulturaktører kan søke.

Tilskuddsbeløp

Det kan gis underskuddsgaranti eller tilskudd fra kr 3.000 til kr 50.000 til hvert arrangement. Støtten gis normalt som underskuddsgaranti, men kan i spesielle tilfeller også gis som direkte støtte. Eksempelvis til store arrangement der Strand kommune ønsker å være synlig som sponsor, eller til arrangement der inntektsmulighetene er begrensede til tross for at prosjektet har høy kulturell verdi eller kunstnerisk kvalitet.  

Tilskudd/underskuddsgaranti kan gis til konserter, teater-, danseforestillinger, foredrag, idrett- og friluftsarrangement, litteraturarrangementer og kunstutstillinger m.m. Det forutsettes at arrangementene er åpne for alle og annonseres deretter.

Det gis ikke tilskudd eller underskuddsgaranti til religiøse møter eller til arrangementer som inngår som en del av ordinær virksomhet.

Tiltak som blir tildelt underskuddsgaranti eller støtte må levere regnskap innen en måned etter at arrangementet er avviklet. Kopi av bilag må følge regnskapet. Følgende utgiftsposter godkjennes: Honorar til artister og teknisk personell, tonoavgift (estimert), billettavgift, reise, kost og losji for artister og teknisk personell, leie av utstyr, profesjonelt vakthold/sikkerhet, innkjøp av nødvendig forbruksmateriell og utgifter til reklame og annonsering.  Dugnadstimer kan ikke regnes som utgifter med mindre dugnaden kjøpes fra frivillig lag/organisasjon og at dokumentasjon på kjøpet framlegges.

Søknadsprosedyre

Søknad sendes inn i god tid før arrangement til postmottak@strand.kommune.no og merkes med Søknad_Kulturarrangement_navn på søker. Søknaden må inneholde arrangementsbeskrivelse, budsjett, kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Søknader mottas hele året.

Tilskudd til kurs/konferanser

Formål

Formålet med tilskudd til kurs/konferanser er å stimulere til lederutvikling i barne- og ungdomsorganisasjoner.

Ikke berettiget støtte

Det ytes ikke tilskudd til:

 • årsmøter, leirvirksomhet, landsmøter o.l.
 • kurs på lokalplan der det gis statstilskudd etter voksenopplæringslovens regler.
 • deltakelse på kurs som tar sikte på å kvalifisere deltakerne til lønnede stillinger/verv.
 • Kurs/opplæring i utlandet.

   

Tilskuddsbetingelser

For å motta støtte må programmet i kurset inneholde et av følgende hovedtema:

 • Administrasjon
 • Leder- treneroppgaver
 • Organisasjonsoppgaver
 • Kultur- og fritidsfaglige tema
 • Inkludering/utenforskap e.l.

Program for kurset, deltakerliste og regnskap skal vedlegges søknaden. Det skal også opplyses om det er søkt om støtte fra andre instanser.

Kurs/konferanser på lokalplan

Til kurs/konferanser på lokalplan kan foreninger og lag gis et tilskudd på inntil 50% av netto utgifter ved kurset, begrenset oppad til kr 5000,- pr- kurs. Kurset må ha minst 10 undervisningstimer og minst 8 deltakere.

Kurs/konferanser på fylkes-, distrikts-, kretsplan og landsplan

Det kan gis inntil 50% dekning av reiseutgifter (etter billigste reisemåte) og kursavgift dersom kurset har en varighet på minst 2 dager og minst 12 undervisningstimer.

Andre typer kurs/konferanser

Det kan også søkes om tilskudd til andre typer kurs/konferanser, eksempelvis kurs med spesielt høy deltakeravgift. Det søkes på forhånd om tilsagn. Slike søknader vurderes særskilt.

Søknadsprosedyre

Søknad sendes fortløpende og fortrinnsvis før kurset/konferansen er avholdt til postmottak@strand.kommune.no. Emnefeltet merkes Søknad_Kultur_Kurs_navn på søker. Søknaden må inneholde kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Støtte til andre kulturelle formål

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å gi støtte til spesielle tiltak som ikke dekkes av de øvrige tilskuddsordningene. Det kan være spesielle investeringer, tiltak for barn/unge, psykisk utviklingshemmede og innvandrere.

Tilskuddsbeløp

Tilskudd blir gitt etter skjønn i størrelsesorden kr 1000 – 25000,-.

Det kan eksempelvis gis støtte til:

 • utstyr til hobbyrom, foreningslokaler, treningslokaler e.l. som har betydning for lagets virksomhet.
 • reiser og turer m.m.
 • Innspilling og utgivelse av musikk som skal distribueres profesjonelt. (Spotify etc.)

Søknadsprosedyre

Søknad må inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett/kostnadsoversikt, kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer. Søknaden sendes postmottak@strand.kommune.no i god tid før iverksetting av tiltak. Emnefeltet merkes Søknad_Kultur_navn på søker.

 

Tilskudd til trivsels- og kulturtiltak for eldre

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til aktivitet, sosial omgang og gode opplevelser for kommunens eldre.

Krav til søknaden

 • Tiltaket skal være åpent for alle eldre i Strand kommune.
 • Tilskudd kan gis både nye eller allerede etablerte tiltak, arrangement eller aktiviteter.
 • Det kan søkes om tilskudd til arrangement, aktiviteter og utstyr, men ikke til lønnsmidler.
 • Eldrerådet, Frivilligsentralen og lag og organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsprosedyre

Søknad sendes til postmottak@strand.kommune.no. Merk emnefeltet Søknad_Kultur_Eldre_navn på søker. Søknaden må inneholde kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Søknadsfrist

1. april

Til fordeling i 2020: kroner 100 000,-

Tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

Årlige bevilgede midler til rusfrie arrangement for ungdom skal benyttes til aktiviteter og tiltak. Tildeling skjer etter søknad og i samsvar med følgende regler:

 1. Tiltaket/arrangementet skal være åpne for alle ungdommer i aldersgruppa 13–18 år.
 2. Tiltakene/arrangementene skal være rusfrie og ha voksne ansvarlige.
 3. Arrangement og tiltak som er samarbeid/partnerskap mellom flere frivillige aktører, og rullerer over flere år, kan bli prioritert.
 4. Tilskuddene kan benyttes til nye, gjerne nyskapende formidling/arrangement/ aktiviteter eller eksisterende aktiviteter/arrangement.
 5. Det kan søkes om underskuddsgaranti for tiltak og arrangement som har begrenset varighet, eksempelvis kvelds- og helgearrangement.
 6. Det kan også søkes om støtte til utstyr dersom utstyret klart vil heve kvalitet og attraktivitet på arrangementet/tiltaket, men sosiale arrangement og tiltak prioriteres foran støtte til utstyr.
 7. Tilskuddene kan ikke benyttes som lønnsmidler.
 8. Søknadsfrist blir utlyst årlig i januar/februar. Krav er skriftlig søknad med arrangementsbeskrivelse og budsjett. Frist for innsending av regnskap med prosjektrapport er innen 1 måned etter at tiltaket er gjennomført. Midler som ikke er benyttet i samsvar med søknaden, skal tilbakebetales.
 9. Ungdomsrådet avgjør tildeling etter at kulturkontoret har innstilt for prioritering.

Søknad sendes til postmottak@strand.kommune.no. Merk emnefeltet Søknad_Kultur_Ungdom_navn på søker. Søknaden må inneholde kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Søknadsfrist  2019: 17. mars

Tilskudd til nyanlegg, utbedringer av anlegg o. l.

Formål

Tilskuddsordningen er ment for mindre investeringer til bygg og anlegg for lag og organisasjoner.

Berettiget til støtte

Berettiget til støtte er lag /organisasjoner som ikke oppfyller kravet for tildeling av spillemidler. Totalkostnaden for investeringen må være mellom kr 40.000 og 150.000.

Tilskuddsbeløp

Tilskuddsbeløpet vil være 1/3 av totalkostnadene.

Søknadsprosedyre

Søknad sendes til postmottak@strand.kommune.no. Merk emnefeltet Søknad_Kultur_Anlegg_navn på søker. Søknaden må inneholde kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Søknadsfrist:

1. november.

Tilskudd til felles private aktivitetsplasser (Ikke kommunale)

Formål

Formålet med tilskuddet er å stimulere foreldregrupper/velforeninger til å opparbeide/oppgradere aktivitetsplasser. Prosjektet må tilfredsstille gjeldende krav og retningslinjer i eksempelvis NS-EN 1176 og NS-EN 1177.

Tilskuddsbeløp

Det kan gis inntil 25% dekning av de totale kostnadene. Ved nyetablering er tilskuddssummen begrenset oppad til kr 20.000. Ved oppgradering/vedlikehold er tilskuddssummen begrenset oppad til kr 10.000.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er løpende. Oversikt over kostnader og planløsning må foreligge før igangsetting av tiltak. Tilskuddssummen vil ikke bli utbetalt før tiltaket er ferdigstilt og regnskapsoversikt foreligger. Søknad sendes til postmottak@strand.kommune.no. Merk emnefeltet Søknad_Kultur_Aktivitetsplass_navn på søker. Søknaden må inneholde kontonummer, navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

Let blant over 1500 tilskuddsordninger i Tilskuddsportalen

For å få brukernavn og passord til Tilskuddsportalen, ta kontakt med Frivilligsentralen på telefon 51743155 eller e-post heidi.ryghbowitz@strand.kommune.no