Generelle bestemmelser for alle som skal søke om støtte

Her kan du lese de generelle bestemmelsene som gjelder for alle som skal søke om tilskudd fra Strand kommune. Retningslinjer og søknadskjema for den enkelte tilskuddsordning finner du ved å trykke på knappene ovenfor.

 

Strand kommune har seks ulike tilskuddsordninger på kultur- idrett- og fritidsfeltet. (Se knapper øverst på siden.) Av disse er tre forbeholdt frivillige lag og organisasjoner:

  • Oppstartstilskudd til nye lag og foreninger
  • Driftstilskudd til lag og organisasjoner for barn og unge
  • Vekstmidler til små frivillige lag og organisasjoner

For å motta kommunalt tilskudd må søker ha fokus på trafikksikkerhet i tråd med (mal) reisepolicy for lag og organisasjoner. (PDF, 321 kB)

For følgende tre tilskuddsordninger er det ikke et krav at søker er registrert som et frivillig lag:

  • Støtte til formål innen kultur, idrett og fritid
  • Tilskudd til medlemskontingenter, turer- og utstyr for barn og unge
  • Tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

Maksimalt søknadsbeløp for alle tilskuddsordningene er kroner 50 000,-

Søknader på større beløp enn 50 000,- faller utenfor eksisterende tilskuddsordninger, men kan sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Søknad om kulturtilskudd _navn på søker»  innen den 1. november. Søknaden vil deretter bli behandlet politisk i forbindelse med budsjettarbeidet for kommende år.

Unntatt for støtte er:

  • organisasjoner som primært ivaretar medlemmets økonomiske-, yrkes- eller helsemessige interesser.
  • bedriftsidrettslag
  • politiske partier
  • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon.

Organisasjoner, foreninger og andre aktører som gis tilskudd etter disse retningslinjene, vil kunne avkreves regnskap for det året det er gitt tilskudd.

Søknader skal sendes inn i tråd med retningslinjene for den enkelte tilskuddsordning.

Frist for å klage er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klagen skal sendes til postmottak@strand.kommune.no og merkes Søknad_kultur_klage.

Dersom søker oppgir uriktig informasjon i en søknad, kan vedkommende eller foreningen/laget han/hun representerer, bli fratatt retten til å søke om kommunal støtte i inntil to år. I tillegg vil tildelt støtte bli krevd tilbakebetalt.

Let blant over 1500 tilskuddsordninger i Tilskuddsportalen

For å få brukernavn og passord til Tilskuddsportalen, ta kontakt med Frivilligsentralen på telefon 51743155 eller e-post heidi.ryghbowitz@strand.kommune.no