Tilskudd til medlemskontingenter, turer- og utstyr for barn og unge

Tilskudd til medlemskontingenter, turer- og utstyr for barn og unge

Søk om støtte til medlemskontingent, personlig utstyr og deltakeravgift til turer/turneringer. Barn og unge skal ikke stå utenfor idrett og fritidsaktiviteter på grunn av økonomi.

Hvordan søke?

Gå til søknadsskjema for tilskudd til kultur, idrett og fritid

Foreldre/foresatte, lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan søke direkte til Strand kommune ved å ta kontakt med kommunens kulturkontor på telefon 95 77 38 15.

Søknadsfrist

Organisasjoner, foreldre/foresatte, lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre i apparatet rundt barnet kan søke gjennom hele året, men søknader blir ikke behandlet i juli.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om støtte til medlemskontingent, personlig utstyr og deltakeravgift til turer/turneringer etc.

Hva må søknaden inneholde?

  • Søknaden skal ikke inneholde navn på barn eller unge som det søkes støtte for.

For frivillige lag og organisasjoner må søknaden inneholde en oversikt over antall medlemmer som av økonomiske årsaker antas å ikke kunne betale kontingent for inneværende semester, det totale beløpet for utestående kontingenter i inneværende semester, kontonummer eventuell støtte skal overføres til og navn på kontoholder og personnummer/organisasjonsnummer.

For støtte til utstyr eller deltakeravgift på turer må det oppgis hva det søkes støtte til og hva kostnadene er på dette.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner som driver sin virksomhet og har hovedtyngden av sine medlemmer i Strand kommune og som er registrert i Brønnøysundregisteret.

Det må være minimum 5 betalende medlemmer i VGS-alder eller yngre. Foreningen må ha eget budsjett, regnskap og årsmelding og en årlig medlemskontingent på minimum 100 kroner.

Foreldre/foresatte, lærere, sosialrådgivere, helsepersonell og andre rundt barnet kan også søke.

Hva blir prioritert?

Ordningen er kun til for å hjelpe barn og unge fra lavinntektsfamilier til deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter og på turer i regi av FAU.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Foreninger og lag som mottar støtte for manglende innbetalt kontingent, trenger ikke å rapportere.

For all annen støtte er det rapporteringsplikt. Send rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato.

Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent.

Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker»