Tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

Tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom

Søk om støtte til rusfrie arrangement for ungdom innen 1.juli. 

Hvordan søke?

Gå til søknadsskjema for tilskudd til kultur, idrett og fritid

Søknadsfrist 1. juni.

Hva kan det søkes støtte til?

  • Tiltaket/arrangementet skal være åpent for ungdommer i aldersgruppa 13–18 år.
  • Tiltakene/arrangementene skal være rusfrie og ha voksne ansvarlige.
  • Arrangement og tiltak som er samarbeid/partnerskap mellom flere frivillige aktører, og rullerer over flere år, kan bli prioritert.
  • Tilskuddene kan benyttes til nye, gjerne nyskapende formidling/arrangement/ aktiviteter eller eksisterende aktiviteter/arrangement.
  • Det kan søkes om underskuddsgaranti for tiltak og arrangement som har begrenset varighet, eksempelvis kvelds- og helgearrangement.
  • Det kan søkes om støtte til utstyr dersom utstyret klart vil heve kvalitet og attraktivitet på arrangementet/tiltaket, men sosiale arrangement og tiltak prioriteres foran støtte til utstyr.
  • Tilskuddene kan ikke benyttes som lønnsmidler.

Hva må søknaden inneholde?

Beskrivelse av tiltaket/arrangementet som planlegges, budsjett, kontonummer eventuell støtte skal overføres til, navn på kontoholder og organisasjonsnummer/personnummer.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato.

Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent.

Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker.

Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt.

  • Strand kommunes ungdomsråd er jury for tildelingene.