Tilskudd til kultur, idrett og fritid

Tilskudd til kultur, idrett og fritid

Søk om opptil 50 000 kr i støtte innen 1.april eller 1.oktober.

Hvordan søke?

Gå til søknadskjema for tilskudd til kultur, idrett og fritid

Søknadsfrist:

1. april og 1. oktober.
Søknader kan også behandles utenom søknadsfristen dersom det er gode grunner til det.

Hvem kan søke?

 • Frivillige lag og organisasjoner
 • velforeninger
 • foreldregrupper
 • private aktører
 • kunstnere

Hva kan det søkes om støtte til?

Denne tilskuddsordningen omfatter så mange publikumsrettede tiltak som mulig som bidrar til økt aktivitet og bedre kvalitet.

Hva må søknaden inneholde?

 • En beskrivelse av tiltaket
 • målgruppen
 • antall deltakere
 • tid og sted for tiltaket
 • budsjett med finansieringsplan

Hvor mye kan vi søke om?

50 000,- er grensen for søknader som skal behandles under denne tilskuddsordningen.

Dersom dere har et tiltak som trenger støtte utover dette, skal søknaden med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Søknad om kulturtilskudd _navn på søker» innen 1. november. Slike søknader vil bli behandlet politisk i forbindelse med budsjettarbeidet i desember. Svar på slike søknader vil ikke foreligge før i januar.

Hva blir prioritert?

Tiltak som retter seg mot/ eller:

 • barn og unge
 • utenforskap
 • markedsføres offentlig og er åpne for alle
 • tilfører kultur-, idretts- og fritidsfeltet noe nytt

Hva blir ikke prioritert?

Det er en forutsetning at tildelt støtte blir brukt til å dekke faktiske kostnader knyttet til et konkret publikumsrettet tiltak. Dette er eksempelvis ikke en arbeids- eller utstyrsstipendordning for kunstnere.

Må vi rapportere på bruken av pengene?

Ja. Dersom dere mottar støtte, må dere sende inn en rapport om hvordan pengene er brukt så fort som mulig etter at tiltaket er gjennomført og senest 12 måneder etter tildelingsdato.

Rapporten må inneholde kopi av kvitteringer. Aktører som har mottatt støtte fra Strand kommune kan ikke søke om ny støtte før rapport på tidligere tildelinger er innlevert og godkjent. Dersom rapport ikke leveres, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt. Rapport sendes til postmottak@strand.kommune.no med emnefeltet «Rapport kulturtilskudd_Navn på mottaker»

Kultursjef har i interesse og representasjonsøyemed fri adgang til arrangement som det gis støtte til.