Omsorg - Kriterier for tildeling av tjenester og hjelpetiltak

Beskrivelse

 

 

 

 

 

1.1.Forutsetninger:

*

Egensøknad.

*

Legeopplysninger.

*

Det må foreligge fysiske, psykiske eller sosiale grunner som gjør at søkeren ikke

 

 

kan bo i eget hjem.

 

 

 

 

 

 

 

(trapper, mangel på bad/WC, trange dører etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

søke om dette. Disse søknadene vil bli vurdert sammen med andre innkomne søknader.

Den som har det største behovet for tilrettelagt bolig vil bli prioritert.

 

 

 

ovennevnte grunner bli satt på venteliste. Ventelisten vil bli satt opp etter prioritert

rekkefølge.

 

 

 

 

 

Hjelp til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder trenger praktisk hjelp og/eller opplæring i hjemmet.

 

 

 

egen søknad.

Unntak: Lider søker av aldersdemens eller andre forvirringstilstander kan

pårørende skrive under på søknaden, dette i tilfeller da det ikke er oppnevnt

hjelpeverge.

 

 

 

 

 

funksjonshemming

alder

sosiale problemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilfaller brukeren. Middagsmat må bruker enten lage selv, eller tildeles varm eller frossen.

 

 

 

 

 

daglig. Innvendig vindusvask ca. 3 hver mnd. Det er en forutsetning at nødvendig utstyr som

vaskemidler, bøtte, langkost, støvsuger m.m. er tilstede.

Oppvask for hånd til tjenestemottakere som har behov for hjelp tilsvarende 1/4 time

til dette pr uke. For tjenestemottakere med større behov forutsettes oppvaskmaskin.

 

 

 

 

egen søknad.

Unntak: Lider brukeren av aldersdemens eller andre forvirringstilstander,

kan pårørende skrive under på søknaden, dette i tilfeller hvor det ikke er

oppnevnt hjelpeverge.

 

 

 

 

 

med sykepleie i eget hjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utenfor rekkevidde av vanlig telefon.

 

 

 

 

 

i prioritert rekkefølge ved hver tildeling av trygghetsalarm.

 

 

 

 

 

foreligge egen søknad.

Unntak: Lider brukeren av aldersdemens eller andre forvirringstilstander

kan pårørende skrive under på søknaden. Dette når det ikke er oppnevnt

hjelpeverge.

 

 

 

 

sykdom

alder

andre årsaker

 

 

 

 

 

 

samt kapasitet på kjøreruta.

 

 

Hjelp til personer som på grunn av utviklingshemming trenger praktisk hjelp og/eller opplæring i hjemmet, samt bistand til sosial fungering i nærmiljøet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

Miljøtjenester/praktisk bistand/opplæring til laging av middagsmat bør nyttes der dette er en støttefunksjon for opplæring til egenmestring. Har vedkommende så omfattende utviklingshemming at han/hun er ute av stand til å delta i tilberedningen, skal varm middag fra kjøkkenet på sykehjemmet prioriteres. Dette særlig i de tilfeller hvor personen med utviklingshemming ellers vil klare seg uten tilsyn i dette tidsrommet.

 

 

 

 

fra privatpersoner.

 

 

 

 

 

 

omsorgstjeneste blir utilstrekkelig.

 

 

 

må være ønsket av søker.

 

 

 

hjemmesykepleie, dagsenter, avlastning.

 

Kommunen sitt totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

I flg lov om sosiale tjenester paragraf 4-3 har den som er ute av stand til å dra omsorg for seg selv krav på tjenester 4-2 a-d. Det vil si at omsorgslønn er en tjeneste søker ikke har krav på.

Da dette ikke er en pliktytelse vil omfanget utover nødvendig helsehjelp bli vurdert opp mot budsjetterte rammer.

 

 

 

egensøknad.

Unntak: Lider søker av aldersdemens eller andre forvirringstilstander

kan pårørende skrive under. Dette i tilfeller hvor det ikke er oppnevnt

hjelpeverge.

 

 

 

 

 

vasker tøy i hjemmet.

 

 

 

vasker tøy i hjemmet.

 

 

 

og stort forbruk av håndklær, undertøy, nattskjorte etc.

 

 

 

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak fattes. Det skal være dekning for tjenesten i budsjettet.

 

Ordningen er et tilbud til personer som p.g.a funksjonshemming- med varighet utover ett år-

som har vesentlige problemer med å benytte rutegående transporttilbud.

Institusjonsbeboere som fyller kravene kan innvilges drosjelapper.

Beløpet som nyttes til denne tjenesten er uavkortet midler tilført omsorgsenheten fra Rogaland fylkeskommune.

 

 

 

 

Unntak:Lider brukeren av aldersdemens eller andre forvirringstilstander,

kan pårørende skrive under på søknaden. Dette i tilfeller hvor det ikke er

oppnevnt hjelpeverge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og/eller hjelp fra andre.

 

 

 

 

dermed er i stand til å kjøre egen bil kommer ikke under denne ordningen.

 

 

 

av ekstra omkostninger ved transport, kommer ikke inn under denne ordningen.

 

 

 

for reiser f.eks besøk til pårørende.

 

 

 

F. eks en person som har fått slag med varig men eller trafikkulykke med påfølgende

rullestolbruk.

 

 

 

 

Kupongene må brukes innefor det år de er skrevne for.

Flytter vedkommende fra kommunen, skal kupongene leveres tilbake.

 

 

 

for assistanse, samt boligens geografiske beliggenhet.

 

Støttekontakter har som oppgave å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Oppgavene vil være sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter.

 

 

 

Unntak: Har vedkommende opprettet hjelpeverge skal denne søke.

For barn under 18 år skal verge søke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak fattes.

 

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeide for pleietrengende familiemedlemmer

kan ha behov for avlastning for både å kunne mestre å opprettholde omsorgsoppgaven, samt få anledning til nødvendig fritid og ferie.

Avlastningen kan organiseres på flere ulike måter, f.eks i private hjem eller særskilte kommunale tiltak.

 

 

 

Unntak: For personer over 18 med psykisk utviklingshemming vil det

i hovedsak være hjelpeverge som søker. Under 18 år søker verge.

For personer som lider av aldersdemens kan pårørende skrive under hvis

det ikke er oppnevnt hjelpeverge.

 

 

 

 

 

 

nødvendig for at vedkommende skal få nødvendig fritid og/eller ferie.

 

 

 

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

 

 

 

 

tilfeller gi et tilbud om korttidsopphold på mer enn 3 uker.

 

 

 

egen søknad.

Unntak: Lider vedkommende av aldersdemens eller andre forvirringstilstander,

kan pårørende skrive under på søknaden. Dette hvis det ikke er oppnevnt

hjelpeverge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunenes totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

 

 

 

 

spesielle tilfeller gi et korttidsopphold på mer enn tre uker.

 

 

 

egensøknad.

Unntak: Lider brukeren av aldersdemens eller andre forvirringstilstander,

kan pårørende skrive under på søknaden. Dette gjelder hvis det ikke er oppnevnt hjelpeverge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

 

Et rulleringsopphold er et tilbud der pasienten har et vedtatt jevnlig avlastningsopphold.

 

3 -3: Dvs; 3 ukers avlastningsopphold i institusjon, så 3 uker hjemme. 2 pasienter kan da dele

plass.

3 -6: Dvs: 3 ukers avlastningsopphold i institusjon, så 6 uker hjemme. Med dette opplegget

kan 3 pasienter dele 1 sengeplass.

 

 

 

egensøknad.

Unntak: Lider vedkommende av aldersdemens eller andre forvirringstilstander

kan pårørende skrive under på søknaden. Dette i tilfeller hvor det ikke er

oppnevnt hjelpeverge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

 

Opphold i institusjon da det foreligger akutt helsesvikt som ikke krever sykehusinnleggelse, men som er for omfattende for hjemmesykepleien.

 

 

 

etter diagnostisering eliminere sykehusinnleggelse. Lege og hjemmesykepleie må vurdere det

uforsvarlig å vente til neste tiltaksteam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avlastningsopphold er et tilbud til pårørende som har pleietrengende hjemme og trenger avlastning. Omsorgsbehovet må være av en slik karakter at vedkommende ikke er i stand til å kunne bo alene i hjemmet uten pårørende. Et slikt tilbud kan f. eks innvilges når pårørende ønsker å avvikle ferie.

 

 

 

egensøknad.

Unntak: Lider vedkommende av aldersdemens eller andre forvirringstilstander

kan pårørende skrive under på søknaden. Dette i tilfeller hvor det ikke er

oppnevnt hjelpeverge.

 

 

 

 

 

 

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

 

 

 

 

foreligge egensøknad.

Unntak: Lider brukeren av aldersdemens eller andre forvirringstilstander

kan pårørende skrive under på søknaden. Dette i tilfeller hvor det ikke er

oppnevnt hjelpeverge.

 

 

 

 

som gjør at søkeren har behov for døgnpleie og medisinsk oppfølging, og ikke er i stand til å

klare seg i eget hjem eller omsorgsbolig.

 

 

 

 

behandling og sykepleie tilsier tidsavgrenset heldøgns pleie og omsorg i denne boform.

 

 

 

at pasienten får plass som overbelegg. Alternativt skal det midlertidig vurderes omfattende

tiltak i hjemmet inntil det er ledig plass.

 

 

 

 

egensøknad.

Unntak: Lider vedkommende av aldersdemens eller andre forvirringstilstander

kan pårørende skrive under. Dette i tilfeller hvor det ikke er oppnevnt

hjelpeverge.

 

 

 

 

for omsorg og pleie i denne boformen.

 

 

 

ikke gir tilfredsstillende pleie og omsorg.

 

 

 

 

får plass på overbelegg. Alternativt skal det midlertidig vurderes omfattende tiltak i

hjemmet.

 

 

 

foreligge egensøknad.

Unntak: Lider brukeren av aldersdemens eller andre forvirringstilstander

kan pårørende skrive under. Dette i tilfeller hvor det ikke er oppnevnt

hjelpeverge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fylt alternativ til arbeide.

 

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak fattes.

 

 

 

foreligge egensøknad.

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens tilbud på Møteplassen og Arbeidsplassen er uavkortet finansiert av statlige øremerkede midler. Antall plasser begrenses av disse ressursene.

 

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt

forflyttningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder.

 

* Henvendelse fra bruker v/egensøknad

* Det bør foreligge fysisk funksjonssvikt.

* Søkere må ha et særlig hjelpebehov pga. funksjonshemming.

* Søkere må bo i Strand kommune, men kan ikke tolkes så strengt at det kun gjelder de som er registrert i Strand kommune iht. folkeregisteret, for eksempel studenter 0.1.

Bostedskommunen vil være den kommunen søkeren bor eller oppholder seg over noen tid.

Dette må kunne dokumenteres.

 

Forskrift om parkering for forflytningshemmede vedtatt av Samferdselsdepartementet

01.07.1996 § 2 a og b:

a) bilfører som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted arbeid og/eller

annen aktivitet for vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg

over noen lengder.

b) passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid

og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å

bevege seg over noen lengde.»

Søknader skal vedlegges legeattest.

 

Tillatelsen skal gis av Strand kommunen for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for

mindre enn 2 år. Ved periodiske behov kan det kun gis tillatelse for kortere tid.

Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelse ved misbruk eller ved endrede forhold som

gjør at kravene i § 2 ikke lenger er tilfredstillet

Vedkommende som har fått parkeringstillatelse etter §2, har plikt å underrette kommunen om

endrede forhold som kan ha betydning for tillatelsen.

 

 

 

Forutsetningene skal alltid være oppfylt og minst ett av vilkårene skal være tilstede før

vedtak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

 

 

 

 

 

 

-21-

21.4. Begrensninger:

21.3. Vilkår:

21.2. Forutsetninger:

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være tilstede før vedtak fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20-

 

21. Kriterier for tildeling av Parkeringskort for forf1ytning

21.1. Definisjon:

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Søkeren må ha et særlig hjelpebehov pga psykisk sykdom.

20.2. Vilkår for tildeling:

*

Har mangelfull sosial omgang pga psykisk sykdom.

*

Har behov for meningsfull aktivitet etter brukers behov.

*

Trenger psykiatrisk oppfølging utover det tilbud psykiatrisk hjemmesykepleier bidrar med.

*

Forebygge innleggelse i institusjon.

 

 

20.3. Begrensninger:

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt og minst ett av vilkårene må være tilstede før vedtak om dagsenterplass fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-19-

 

 

20. Kriterier for tildeling av arbeids-/aktivitetstiltak på Arbeidsplassen

og/eller tilbud om sosiale aktiviteter på Møteplassen. Ikke lovpålagt.

20.1. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må

19.3 Begrensninger:

*

Vedkommende må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

19.2. Vilkår for tildeling:

*

Trening/opptrening.

*

Motvirke eller bryte sosial isolasjon.

*

Forebygge institusjonsopphold.

*

Nedsatt egenomsorgsevne.

*

Observasjon pga begynnende funksjonssvikt.

*

Kartlegging av ressurser.

*

Forebygge etterspørsel på omfattende hjemmetjenester.

*

For mennesker med psykisk utviklingshemming skal dagsenteraktivitet være et menings-

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt og minst ett av vilkårene være tilstede før vedtak om plass fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-18-

19. Kriterier for tildeling av plass på dagsenter. Ikke lovpålagt.

19.1. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må

*

Søker har omfattende angst og redsel i hjemmesituasjonen.

18.3. Begrensninger:

*

Er det ikke ledig plass i institusjonen, skal omsorgsenheten gjøre sitt ytterste for at pasienten

18.2. Vilkår for tildeling:

*

Funksjonssvikt som er så omfattende at hjemmebaserte tjenester sammen med pårørende

*

Legeopplysninger.

*

Det må foreligge fysiske, psykisk eller sosial funksjonssvikt som gjør at søkeren har behov

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene og vilkåret skal alltid være oppfylt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17-

 

 

 

18. Kriterier for tildeling og bortfall av plass i institusjon etter lov om sosiale tjenester paragraf 4-2 d, jfr 4-3. Aldersheimen, Blåklokkeveien,

Enkeltvedtak.

18.1. Forutsetninger:

*

Søkeren må selv ønske innleggelse.

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må foreligge

17.3. Begrensninger:

*

Er det ikke ledig plass for langtidspasienter skal omsorgsenheten gjøre sitt ytterste for

17.2. Vilkår for tildeling:

* Alle

andre aktuelle hjelpetiltak er allerede utprøvd eller vurdert. Behovet for medisinsk

*

Legeopplysninger.

*

Det må foreligge fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt pga høy alder eller sykdom,

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være tilstede før vedtak om avlastningsopphold fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16-

 

 

 

17. Kriterier for tildeling og bortfall av plass i sykehjem etter lov om helsetjenester i kommunen, paragraf 2.1 jfr. 1.3 andre ledd nr.5.

LANGTIDSOPPHOLD. Enkeltvedtak.

17.1. Forutsetninger:

*

Søkeren må selv ønske innleggelse.

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må

*

Legeopplysninger.

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Det må foreligge fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt.

16.3. Vilkår for tildeling:

*

Avlaste pårørende.

*

Forebygge langtidsplass.

16.4. Begrensninger:

16.2. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må foreligge

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

15.3. Vilkår for tildeling:

*

Trenger akutt pleie og omsorg.

*

Trenger akutt smertebehandling.

*

Trenger akutt oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling.

*

Trenger akutt observasjon av sykdomsutvikling.

15.4 Begrensninger og omfang:

*

Max antall liggedøgn:

7

*

Akuttinnleggelser skal vurderes snarlig.

*

Kommunens totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene skal være tilstede for at vedtak om akuttopphold fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15-

 

16. Kriterier for tildeling og bortfall av plass i sykehjem etter lov om helsetjenester i kommunen, paragraf 2.1 jfr 1.3 andre ledd nr.5.

AVLASTNINGSOPPHOLD. Enkeltvedtak.

16.1. Definisjon:

15.2. Forutsetninger:

*

Det må foreligge en akutt fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt. Vakthavende lege skal

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være tilstede for at vedtak om rulleringsopphold skal fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

-14-

 

15. Kriterier for tildeling og bortfall av plass i sykehjem etter lov om helsetjenester i kommunen, paragraf 2.1, jfr 1.3 andre ledd nr.5.

AKUTTOPPHOLD. Enkeltvedtak.

15.1.Definisjon:

*

Legeopplysninger.

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Det må foreligge fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt.

14.3. Vilkår for tildeling:

*

Forebygge langtidsinnleggelse.

*

Avlaste pårørende.

*

Trening/opptrening.

*

Sviktende sosialt nettverk.

14.4. Begrensninger:

14.2. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må foreligge

Aktuelle rulleringsopphold:

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være tilstede for at vedtak om rehabiliteringsopphold skal fattes.

 

 

 

 

 

 

-13-

 

14. Kriterier for tildeling og bortfall av plass i sykehjem etter lov om helsetjenester i kommunen, paragraf 2.1, jfr.1.3 andre ledd nr 5.

RULLERINGSOPPHOLD. Enkeltvedtak.

14.1. Definisjon:

*

Legeopplysninger.

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Det må foreligge fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt.

13.3. Vilkår for tildeling:

*

Hjerneslag.

*

Funksjonssvikt etter operasjon/brudd.

*

Falltendens/bevegelsesvansker.

*

Slitasje med smerter i ledd/rygg.

*

Kronisk hjerte-/lungesykdom.

*

Nevrologiske lidelser.

*

Begynnende hukommelsessvikt.

*

Psykiske plager som angst og depresjon.

*

Betydelig syns- og hørselssvikt.

*

Kreft, oppfølging etter primærbehandling.

*

Observasjon av medikamentbruk.

13.4. Begrensninger:

13.2. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse-og sosialpersonell eller pårørende. Det må foreligge

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være til stede for at vedtak om korttidsopphold skal fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12-

13. Kriterier for tildeling og bortfall av plass i sykehjem etter lov om helsetjenester i kommunen, paragraf 2.1 jfr. 1.3 andre ledd nr 5.

REHABILITERINGSOPPHOLD. Enkeltvedtak.

13.1.Definisjoner:

*

Et korttidsopphold er et planlagt opphold med en klar målsetting for oppholdet.

*

Et korttidsopphold kan i utgangspunktet vare i inntil tre uker. Tiltaksteamet kan i

*

Legeopplysninger.

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Det må foreligge fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt.

12.3. Vilkår for tildeling:

*

Forebygge langtidsinnleggelse.

*

Avlaste pårørende.

*

Observasjon og utredning.

*

Trening/opptrening.

*

Akutt behov for døgnpleie.

12.4. Begrensninger:

12.2. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må foreligge

Forutsetningene skal alltid være oppfylt og minst ett av vilkårene skal være tilstede før vedtak om avlastning fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-11-

 

12. Kriterier for tildeling og bortfall av plass i sykehjem etter lov om helsetjenesten i kommunen, paragraf 2.1 jfr.1.3 andre ledd nr 5.

KORTTIDSOPPHOLD. Enkeltvedtak.

12.1. Definisjon:

*

Et korttidsopphold er et planlagt avgrenset opphold med en klar målsetting for oppholdet.

*

Et korttidsopphold kan i utgangspunktet vare i inntil 3 uker. Tiltaksteamet kan i spesielle

*

Forebygger etterspørsel etter omfattende tjenester fra kommunen.

*

Forebygger institusjonsplass.

11.4: Begrensninger:

*

Legeopplysninger.

*

Søker må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Søker må ha et særlig hjelpebehov pga funksjonshemming eller alder.

11.3. Vilkår for tildeling:

*

Pårørende som yter omsorg til søker har så omfattende oppgaver at avlastning er

11.2. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, pårørende eller helse- og sosialpersonell.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt og minst ett av vilkårene skal være til stede før vedtak om støttekontakt fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10-

 

 

 

11. Kriterier for tildeling av avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsarbeide, lov om sosiale tjenester paragraf 4-3, 4-2b.

Enkeltvedtak.

11.1. Definisjon:

*

Hjemmebesøk for kartlegging.

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Søker må ha et særlig hjelpebehov pga sin utviklingshemming.

10.3: Vilkår for tildeling:

*

Har diagnostisert psykisk utviklingshemming.

*

Har behov for bistandsperson på fritidsaktiviteter eller andre sosiale sammenhenger.

*

Vil ha begrenset mulighet til fritidsaktiviteter uten støttekontakt.

*

Forebygger etterspørsel på mer omfattende tjenester fra kommunen.

*

Støttekontakten skal være en hjelp til selvhjelpsfunksjon.

10.4: Begrensninger:

10.2: Forutsetninger:

*

Egensøknad fra bruker.

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være til stede før vedtak om transportkort fattes.

-9-

 

 

10. Kriterier for tildeling av støttekontakt til personer med psykisk utviklingshemming, etter lov om sosiale tjenester paragraf 4-3, 4-2 c. Enkeltvedtak.

10.1: Definisjon:

*

Tildeling vurderes ut fra søkers funksjonsnivå, gangavstand til buss, hjelpemidler og behov

*

Søknad må sendes hver år.

*

Kupongene er personlige, tildeles etter nummerkoder. Disse kan ikke overføres til andre.

*

Drosjelappene deles ut 1 gang pr år. Kun helt spesielle tilfeller vil bli vurdert utenom.

*

Institusjonsbeboere kommer inn under denne ordning kun hvis det er spesielle behov

*

Funksjonshemmede personer som etter lov om folketrygd har fått grunnstønad til dekning

*

Funksjonshemmingen må ha en varighet utover ett år.

9.4. Begrensninger:

*

Funksjonshemmede personer som etter lov om folketrygd har fått støtte til egen bil og

9.3. Vilkår for tildeling:

*

Søker må være ute av stand til å bruke ordinære kollektive transportmidler

.

*

Søker er ute av stand til å bruke kollektive transportmidler uten store vanskeligheter

*

Søkeren må bo i Strand kommune.

*

Søkeren må selv ønske drosjelapper.

*

Det må foreligge en fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt.

*

Søkeren må ha et særlig hjelpebehov pga: funksjonshemming, alder eller sosiale årsaker.

9.2. Forutsetninger

:

*

Henvendelse fra bruker v. egensøknad etter annonsering i lokalavisen.

Forutsetningene skal alltid være tilstede, og minst ett av vilkårene skal være oppfylt

før vedtak fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8-

9.Kriterier for tildeling av transportkort/drosjelapper for funksjonshemmede. Ikke lovpålagt.

9.1. Definisjon:

*

Forebygging av komplikasjoner m.t.p hygienen.

*

Forebygge institusjonsplass.

8.3. Begrensninger:

*

Tøyforbruket skal være omfattende pga inkontinens el.a. Dvs daglig bytte av sengetøy

8.2. Vilkår for tildeling:

*

Omsorgsenheten vil redusere kostnadene ved tilkjøring av tøy framfor at hjemmehjelp

*

Søker må bo i Strand kommune.

*

Søker må ha hjemmetjenester.

*

Det skal vurderes kostnadsbesparende med leid tøy sammenlignet med at hjemmehjelp

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og alle vilkårene skal være oppfylt før vedtak om omsorgslønn fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-

 

 

8. Kriterier for tildeling av leid tøy fra Rogaland fylkesvaskeri.

Ikke lovpålagt.

8.1. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, helse-og sosialpersonell, pårørende. Det må foreligge

7.3. Begrensninger:

*

Det skal være utprøvd eller vurdert andre kommunale tjenester som f.eks. hjemmehjelp,

*

Det må være en kompetent privatperson som yter omsorgstjenesten, denne personen

*

Legeopplysninger.

*

Søkeren må være bosatt i Strand kommune.

*

Andre tjenester skal være utprøvd eller vurdert før vedtak om omsorgslønn fattes.

7.2.Vilkår for tildeling:

*

Har behov for døgnkontinuerlig tilsyn, pleie og omsorg så omfattende at kommunens

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene skal være tilstede.

For rengjøring gjelder de samme bestemmelser som pkt. 2.5 side 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-

 

 

 

7. Kriterier for tildeling av omsorgslønn etter lov om sosiale tjenester paragraf 4-2e. Enkeltvedtak.

7.1.Foutsetninger:

*

Det må foreligge egensøknad.

*

Søker må ha fysiske, psykiske eller sosiale grunner som forårsaker bistandsbehov

2.2 Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell, verge eller hjelpeverge.

*

Legeopplysninger.

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

6.3 Vilkår for tildeling:

*

Trenger hjelp til personlig hygiene.

*

Trenger hjelp til matlaging.

*

Trenger hjelp til personlig stell og vask av tøy.

*

Trenger hjelp til rengjøring.

*

Trenger hjelp til å strukturere dagen.

*

Trenger bistand til trygghet og ro for å forhindre selvskading og utangering.

*

Trenger opplæring og vedlikeholdstrening i dagliglivets aktiviteter.

*

Trenger bistand til sosiale aktiviteter i dagliglivet.

6.4. Begrensninger:

*

Kommunen sitt totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være tilstede for at vedtak om tjenesten skal fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5-

 

 

 

 

6. Kriterier for tildeling av miljøtjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming etter lov om sosiale tjenester paragraf 4-3. 4-2a.

Enkeltvedtak.

6.1. Definisjon:

5.2. Vilkår for tildeling:

*

Er underernært.

*

Klarer ikke å lage middag selv.

*

Forebygge underernæring.

5.3. Begrensninger:

*

Omfanget av innvilga middager er avhengig av kapasitet hos Strand Catering

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Søker må ha et særlig hjelpebehov pga:

*

Hvis brukeren ikke går med trygghetsalarmen på seg, kan alarmen bli innhentet.

*

Kommunen sitt totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være tilstede for at vedtak om trygghetsalarm kan fattes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-

 

 

 

 

5. Kriterier for tildeling av kald middag fra Strand Catering. Ikke lovpålagt tjeneste.

5.1. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må

*

Forebygge etterspørsel på hjemmetjenester.

*

Forebygge innleggelse i institusjon.

4.3. Begrensninger:

*

Er det ikke ledig trygghetsalarm, vil søker settes på venteliste. Ventelisten vil bli satt opp

-3-

 

 

4. Kriterier for tildeling av trygghetsalarm. Ikke lovpålagt.

4.1. Forutsetninger:

*

Det må foreligge en forespørsel fra vedkommende. Egensøknad.

*

Søkeren må bo eller oppholde seg i Strand kommune.

*

Søker må ha telefon.

*

Søker må bo alene eller være uten tilsyn store deler av døgnet.

*

Søker bør være klar og orientert , samt godt motivert for tilbudet.

4.2. Vilkår for tildeling:

*

Kronisk sykdom som hindrer en i å bruke telefon.

*

Falltendens.

*

Teknisk utstyr som kan svikte og som kan føre til en hjelpetrengende situasjon

3.2. Vilkår for tildeling.

*

Trenger pleie og omsorg.

*

Trenger sårbehandling.

*

Trenger smertebehandling.

*

Forebygge komplikasjoner.

*

Trenger psykiatrisk oppfølging.

*

Trenger oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling.

*

Forebygge innleggelse i institusjon.

*

Observasjon av sykdomsutvikling.

3.3. Begrensninger:

*

Kommunen sitt totale tilbud skal legges til grunn før vedtak fattes.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være tilstede for at vedtak om hjemmesykepleie skal fattes.

*

Legeopplysninger.

*

Det skal vært utført hjemme-/kartleggingsbesøk.

*

Søkeren må ha en akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming som gjør det nødvendig

-2-

 

 

 

3. Kriterier for tildeling av hjemmesykepleie etter lov om helsetjenesten i kommunene, paragraf 2.1, 1.3.

Enkeltvedtak.

3.1. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse- og sosialpersonell eller pårørende. Det må foreligge

* Stell og vask av tøy

; skifting av sengetøy, vask av brukerens privattøy og sengetøy.

 

Tjenestemottakeren skal holde nødvendig utstyr som vaskemidler og vaskemaskin.

* Rengjøring;

støvtørring, støvsuging og gulvvask av de rom tjenestemottaker bruker til

2.3. Vilkår for tildeling:

*

Trenger hjelp til personlig hygiene.

*

Trenger hjelp til matlaging.

*

Trenger hjelp til personlig stell og vask av tøy.

*

Trenger hjelp til rengjøring.

2.4. Begrensninger:

*

Kommunen sitt totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene skal være til stede for at vedtak om hjemmehjelp skal fattes.

2.5. Forklaringer:

* Personlig hygiene

; gjelder hjelp til dusjing, bading, hårvask,negleklipp og tilsyn under stell.

* Matlaging;

hjelp til å forbedre tørrmat. Hjelp til innkjøp. Transportutgift ved innkjøp

*

Legeopplysninger.

*

Det skal ha vært utført hjemme-/kartleggingsbesøk.

*

Søkeren må ha et særlig hjelpebehov på grunn av:

2.2. Forutsetninger:

*

Henvendelse fra bruker, sykehus, helse og sosialpersonell eller pårørende. Det må foreligge

Når vedtak fattes skal fysiske, psykiske og sosiale forhold legges til grunn.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og minst ett av vilkårene må være tilstede for at vedtak om service-/omsorgsbolig skal fattes.

 

 

 

 

 

 

 

-1-

 

 

 

 

2. Kriterier for tildeling av praktisk bistand, og/eller opplæring etter

Lov om sosiale tjenester, paragraf 4-3, 4-2a.

Enkeltvedtak.

2.1. Definisjon:

*

Kommunen sitt totale tilbud vil legges til grunn før vedtak blir fattet.

*

Er det ikke ledig service-/omsorgsbolig vil vedkommende som kommer inn under

1.3.Begrensninger:

*

Ønsker personer å flytte fra en service-/omsorgsbolig til en annen, må vedkommende

*

Omfattende hjelpebehov.

*

Omsorgsenheten vil redusere ressursbruken til tjenestemottaker ved flytting.

*

Forhindre behov for institusjonsplass.

1.2.Vilkår for tildeling:

*

Mangel på sosialt nettverk, utrygghet og redsel.

*

Behov for tekniske hjelpemidler som ikke kan brukes i egen bolig.

*

Rullestolbruker som ikke kan klare seg i egen bolig.

*

Nåværende bolig uegnet for brukeren etter at ombygging er blitt vurdert.

1.Kriterier for tildeling av service-/omsorgsbolig med heldøgnstjenester Lovpålagt. Enkeltvedtak.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)