Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Tannhelsetjeneste

Tannhelsetjeneste

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis / rabattert behandling til prioriterte grupper.

For mer informasjon og timebestilling, kontakt Tannhelse Rogaland på fylkeskommune sine egne sider:

Tannhelse Rogaland

Offentlig tannhelsetjeneste er et tilbud til:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret (behandling til 25% av offentlig sats)
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere
  • Rusmiddelavhengige/-misbrukere under kommunal rusomsorg