Kommunepsykolog

Kommunepsykologtjenesten er en gratis lavterskeltjeneste for de voksne innbyggerne i Strand kommune. 

Hvem kan få hjelp

Kommunepsykologtjenesten skal være et tilbud for de  innbyggerne som ikke før har vært i kontakt med psykisk helsetjeneste, eller har vært utredet og har en psykiatrisk diagnose. 
I utgangspunktet skal tjenesten følge opp i et kortere tidsrom, og har som mål å bidra til at psykiske plager ikke utvikler seg, blir store, redusere omfang og få større konsekvenser. 

Hvordan kan du få hjelp

Arbeidsgiver og fastlege kan henvise til kommunepsykologen. Dette må skje skriftlig. Kommunepsykologen har ikke kapasitet til direktekontakt med klient, før denne er henvist.
Det etterstrebes at en raskt skal få vurderingssamtale hos kommunepsykologen etter at henvisning er mottatt. Men periodevis er det stort tilfang av saker, og ventetiden vil da bli lenger.

Hva kan vi bidra med

  • veiledning/råd/støttesamtaler til voksne i en livskrise/vanskelig livssituasjon
  • behandling av mild depresjon
  • behandling av fobier, som sosial angst og ulike andre spesifikke fobier
  • behandling av engstelse
  • sorgbearbeiding, for eksempel i forhold til tap av nære, jobb, eller i forbindelse med sykdom 
  • samtaler i forhold til tilpasningsvansker
  • samtaler knyttet til livssorg

For personer med kjent diagnose

Kommunepsykologen følger ikke opp personer som har en kjent psykiatrisk diagnose, da disse har rett på hjelp annet sted. Kommunepsykologen samarbeider med Familiens hus, fastleger, NAV og eventuelt andre instanser. Samarbeidet er basert på samtykke fra klienten.

Psykisk helsearbeid

I tillegg skal kommunepsykologen bidra med råd og veiledning til instanser i kommunen, enten jevnlig eller når ulike situasjoner oppstår. Kommunepsykologen skal også bistå med psykologisk fagkompetanse, i form av drøfting/veiledning/konsultasjon i forhold til generelle tema, og i enkeltsaker. 
I tillegg forsøke å bidra i utvikling av psykisk helsearbeid i Strand kommune.