SLT - Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak

SLT - Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak

SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT modellen organiseres gjennom tre nivåer, det styrende nivå, det koordinerende nivå og det utførende nivået. 

Hva er SLT? 

SLT sikrer at de ressurser som allerede finnes i kommunen og politiet blir mer samkjørte og målrettet. Kriminalitets forebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere.

Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan koste enkelt personer og samfunnet dyrt. Det krever at man analyserer hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsaken til problemet.

Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser. Å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge og sørge for tidlig hjelp og støtte vil kunne bidra til mindre problematferd, rusbruk og kriminalitet.

SLT – koordinatorens roller og oppgaver

  • Skal sørge for at kommunens forebyggende resurser blir samordnet og mest mulig effektivt.
  • Identifisere problemområder
  • Initiere tiltak
  • Produsere kunnskap

Kontakt SLT – koordinatoren dersom du

  •  Er usikker på hvordan du skal gå frem for å sikre barnet/ungdommen den hjelpen det trenger, om barnet/ungdommen har eller står i fare for å utvikle kriminell atferd
  • Trenger råd veiledning for hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av kriminalitet.
  • Har behov for bistand fordi samarbeidet mellom dere som foresatte og annen instans som barnet /ungdommen er tilknyttet ikke fungerer tilfredsstillende. 

Kontakt

SLT-koordinator i Strand kommune er Victoria Voster