Mor i Norge-studien

Mor i Norge-studien

Sammen på vei (Nurse family partnership - NFP)

Fra 1. juni 2023 starter Mor i Norge-studien, hvor Strand, sammen med Sandnes, Gjesdal, Hå, Klepp, Stavanger og Time, er viktige samarbeidspartner. Mor i Norge-studien er den største studien som er gjort på sårbare førstegangsfødende i Norge, og den største studien som er gjort på effekten av et forebyggende folkehelsetiltak.

I studien skal man teste effekten av tiltaket "Sammen på vei" som er et viktig tiltak i arbeidet for å bedre mors fysiske og psykiske helse i graviditet og småbarnsfase, forbedre barns oppvekstsvilkår og hindre videreføring av sosial ulikhet. I tillegg til å kartlegge effekten av "Sammen på vei", vil studien også gi ny og mer kunnskap om en sårbar gruppe mødre som man per i dag har lite kunnskap om.

Sammen på vei er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. Programmet er frivillig og basert på hjemmebesøk.

Er du gravid med behov for ekstra oppfølging?

Er du fastlege, jordmor eller andre tjenester som følger opp gravide med ekstra behov?

Ta gjerne kontakt for informasjon, eventuell henvisning og videre samarbeid!

Gå inn på https://uni.oslomet.no/mins/ for mer informasjon, evt kontakt teamet via epost: morinorgestudien@sandnes.kommune.no eller på telefon 48 25 87 55/ 48 28 79 22

Du kan også kontakte jordmor på helsestasjonen for mer informasjon, Familiens hus tlf 51 74 21 80