Betalingsreduksjon- og gratis kjernetid

Betalingsreduksjon- og gratis kjernetid

Informasjon om nasjonal ordning for reduksjon- og fritak i foreldrebetaling i barnehager.

Makspris:

Stortinget har vedtatt ny makspris for en heltidsplass i barnehage på kr. 3 000 fra 1. januar 2023. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Hvem kan få redusert betaling?

 Fra januar 2023 gjelder det husholdninger med årsinntekt under kr. 550 000.

Gratis kjernetid

I tillegg kan det søkes om 20 timers gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5 åringer og for barn med utsatt skolestart. Gjelder for husholdninger med årsinntekt under kr. 598 825.

Hva er en husholdning?

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden

Siste års skattemelding m.m. skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Se i veiledning til søknad om reduksjon i betaling. (PDF, 23 kB)

Redusert sats innvilges i utgangspunktet for ett barnehageår (høst/vår), forutsatt at husholdningens inntektsforhold er uendret i perioden.

Søknad

Frist for innlevering av søknad m/dokumentasjon er 1. mai. Hvis en husholdning får vesentlige endringer i påbegynt barnehageår, kan man allikevel søke utover den fastsatte fristen ovenfor. Se i veiledning til søknad om reduksjon i betaling. (PDF, 23 kB)

Det søkes elektronisk fra www.strand.kommune.no . Hvis du ikke har mulighet til det, kan du be om søknadsskjema og veiledning i barnehagen.

Søknad med vedlegg sendes: Strand kommune, økonomiavdeling, postboks 115, 4126 Jørpeland.