Betalingsreduksjon- og gratis kjernetid

INFORMASJON OM NASJONAL ORDNING FOR REDUKSJON- OG FRITAK I  FORELDREBETALING I BARNEHAGER

 

Stortinget har vedtatt ny makspris for en heltidsplass i barnehage på kr. 2 990 fra 1. januar 2019. Fra august 2019 er maksprisen kr. 3040 per måned. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

 

Hvem kan få redusert betaling?

 Fra januar 2019 gjelder det husholdninger med årsinntekt under kr. 548 167. Fra august 2019 gjelder det husholdninger med årsinntekt under 557 333.

Gratis kjernetid

I tillegg kan det søkes om 20 timers gratis kjernetid per uke for 3, 4- og 5 åringer og for barn med utsatt skolestart. Fra august 2018 gjelder det husholdninger med årsinntekt under kr. 533 500. Fra august 2019 utvides ordningen til å gjelde for 2 åringer også og for husholdninger med årsinntekt under kr. 548 500.

 

Hva er en husholdning?

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Dokumentasjon som må leveres med søknaden

Siste års selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Se i veiledning (PDF, 19 kB).

Redusert sats innvilges i utgangspunktet for ett barnehageår (høst/vår), forutsatt at husholdningens inntektsforhold er uendret i perioden.

 

Søknad

Frist for innlevering av søknad m/dokumentasjon er 1. mai. Hvis en husholdning får vesentlige endringer i påbegynt barnehageår, kan man allikevel søke utover den fastsatte fristen ovenfor. Se i veiledning (PDF, 19 kB).

Det søkes elektronisk fra www.strand.kommune.no . Hvis du ikke har mulighet til det, kan du be om søknadsskjema og veiledning i barnehagen.

Søknad med vedlegg sendes: Strand kommune, økonomiavdeling, postboks 115, 4126 Jørpeland.