Betalingsreduksjon- og gratis kjernetid

INFORMASJON OM NASJONAL ORDNING FOR REDUKSJON- OG FRITAK I  FORELDREBETALING I BARNEHAGER

 

Stortinget har vedtatt ny makspris for en heltidsplass i barnehage på kr. 3 315 fra 1. januar 2022. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Fra august 2022 er makspris kr. 3050.

 

Hvem kan få redusert betaling?

 Fra januar 2022 gjelder det husholdninger med årsinntekt under kr. 607 750.

Gratis kjernetid

I tillegg kan det søkes om 20 timers gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5 åringer og for barn med utsatt skolestart. Gjelder for husholdninger med årsinntekt under kr. 583 650.

 

Hva er en husholdning?

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Dokumentasjon som må leveres med søknaden

Siste års selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Se i veiledning (PDF, 23 kB).

Redusert sats innvilges i utgangspunktet for ett barnehageår (høst/vår), forutsatt at husholdningens inntektsforhold er uendret i perioden.

 

Søknad

Frist for innlevering av søknad m/dokumentasjon er 1. mai. Hvis en husholdning får vesentlige endringer i påbegynt barnehageår, kan man allikevel søke utover den fastsatte fristen ovenfor. Se i veiledning (PDF, 23 kB).

Det søkes elektronisk fra www.strand.kommune.no . Hvis du ikke har mulighet til det, kan du be om søknadsskjema og veiledning i barnehagen.

Søknad med vedlegg sendes: Strand kommune, økonomiavdeling, postboks 115, 4126 Jørpeland.