Skogsvei

Skogsvei

Nybygging og ombygging av landbruksveier, etablering av massetak, m.m., kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra kommunen.

Bygging av skogsveg kan gi deg som skogeigar økonomisk gevinst i form av lågare transportkostnadar under hogst. Samstundes blir det lettare å skjøtta skogen og mindre køyreskader i terreng. 

Søknad gjelder ikke for opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier. Det samme gjelder enkle og midlertidige driftsveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep. Med ubetydelige terrenginngrep menes planering med samlet omfang på inntil 150 meter eller på areal inntil 450 m², der fylling eller skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå.

Søknad gjelder heller ikke for vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende landbruksvei som ikke medfører endring av veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. Link til forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier her.

Husk å kontakte kommunen for gjennomgang av biologiskmangfold registreringer i naturbasen og i artsdatabanken, samt avklaring om kulturminner fra fylkeskommunen. En er ikke fritatt fra å undersøke disse områdene selv om en holder seg innenfor forskrift for landbruksveier på inntil 150 meter eller på areal inntil 450 m², der fylling eller skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå.

Trond Leirflåt
Landbruk
E-post
Telefon 97 51 30 14
Mobil 45 61 19 25