Skogfond

Skogfond

Skogfondet fungera slik at alle inntekter du får frå skogen, f.eks. ved sal av tømmer eller ved, er du pliktig å sette av ein andel på ein eigen skogfondskonto. Pengane som står inne på kontoen kan brukast til å dekke eigenandelen til dei fleste investeringar i skogen.

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at du selv kan bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer på eiendommen din. Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift.

Skogfond kan brukast til:

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Vedlikehald av skogsbilvegar og velteplassar
  • Bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse
  • Skogbruksplanlegging
  • Forsikring av skog, kursavgift og kursmateriell knytt til skogsdrift

Eksempel på bruk av skogfond og skogfondskalkulator:  Skogbrukets kursinstitutt informasjon om skogfond 

 

Artikkelliste