Planting

Som kjent er ein plikta til å plante etter hogst, plantinga skal vera utført innan 3 år etter hogsttidspunkt, plikta er heimla i skoglova.

 

Planter bestillast av skogeigar sjølv frå planteskule eller entreprenør som utfører skogstjenestar. Det vart gjeve inntil 90% tilskott for planting, ein kan sjølv utføra arbeidet eller leige inn arbeidskraft. Søknad om tilskott for plantearbeid og plantekjøp sendast kommunen.

 

Planting av skog er ein av dei viktigaste oppgåvene innan skogbruk og dannar grunnlaget for vidare skogsdrift. Her er nokre enkle tips:

  • Planlegg hogst og forynging (planting) samstundes.
  • For gratis og næringsnøytral rådgjeving, kontakt skogansvarleg i kommunen
  • For kjøp av tenester, få alltid pristilbod frå minst to aktørar.
  • Kontrollér at plantene ser friske ut ved levering.
  • Sjekk plantetetthet etter utført planting.
  • Benytt skogfondsordningen til å kjøpe planter og tenester.

For å lære meir om planting av skog, sjekk ut Skogselskapets skogeierguide.