Fakta om skog i Strand

Fakta om skog i Strand

Skogen i Strand er prega av stor variasjon både i treslagsammensetning og vekstforhold. Ein finn flotte eikebestand, velstelte furumoer, høgproduktive granliar, lyngheiar og skrapskog av furu og bjørk.

Store deler av skogarealet ligg innafor den boreonemorale vegetasjonssone (klimasone med høg vekst temperatur, long vekstsesong, lite frost og ofte mykje nedbør) . Sør i kommunen førekjem lokale områder med boreonemoral-sterk oseanisk regnskog. Klimasona legg forholda godt til rette for juletredyrking og variasjon i valg av treslag for tømmerproduksjon. For meir informasjon sjå: Fakta om Skogbruk i Strand

 

Trond Leirflåt
Landbruk
E-post
Telefon 97 51 30 14
Mobil 45 61 19 25