Fakta om skog i Strand

Skogen i Strand er prega av stor variasjon både i treslagsammensetning og vekstforhold. Ein finn flotte eikebestand, velstelte furumoer, høgproduktive granliar, lyngheiar og skrapskog av furu og bjørk.

 

Store deler av skogarealet ligg innafor den boreonemorale vegetasjonssone (klimasone med høg vekst temperatur, long vekstsesong, lite frost og ofte mykje nedbør) . Sør i kommunen førekjem lokale områder med boreonemoral-sterk oseanisk regnskog. Klimasona legg forholda godt til rette for juletredyrking og variasjon i valg av treslag for tømmerproduksjon. Strand kommune har totalt 60 000 dekar produktiv skog fordelt på ca 220 skogeigare.