Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Tilskott til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-midler

Tilskott til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-midler

SMIL er ein offentlig tilskotsordning som kommunen forvaltar. Formålet er å sikra natur- og kulturminneverdiar i jordbrukets kulturlandskap og redusera forurensing til landbruket.

 

Aktuelle søkere er dei som oppfyller vilkåra for å søkja produksjonstilskot. SMIL midlene kan brukast på desse tiltaka:

  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som seinare kan bli konkrete miljøtiltak i landbruket
  • Kulturlandskapstiltak
  • Forureiningstiltak

 

Søknadsskjema tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket