Tilskott til drenering av jordbruksareal

Tilskott til drenering av jordbruksareal

Fulldyrka jord med god dreneringstilstand er avgjerande for å få ein god avling med høg kvalitet på graset.

 

God drenering er også viktig for at jordbruket skal vera tilpassa eit endra klima med meir intens nedbør. Det blir gitt tilskot til tidligare grøfta jordbruksareal, fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite. Tilskotssats er 1000 kr/da ved systematisk grøfting, profilering eller omgraving.