Regionalt miljøprogram

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram inneheld ei rekkje nye tilskotsordningar for å ta vare på miljø- og kulturlandskapsverdiane i jordbruket.

I Rogaland er det arbeidd spesielt med desse miljøutfordringane:

Hindre gjengroing, med tilskot til mellom anna:

 • vedlikehald av bratt jordbruksareal
 • utegangarsau
 • sau/storfe som beitar i friluftsområde og område verna etter naturvernlova
 • årleg drift av beitelag


  Ta vare på verdifulle kulturlandskapselement med tilskot til m.a.:

 • vedlikehald av styvingstre
 • vedlikehald av kulturminne; freda gardsanlegg og gravfelt


  Redusere ureining med tilskot til bruk som

 • har levert landbruksavfall til godkjent mottak
 • ikkje har synlege bossfyllingar
 • har gjennomført nødvendige tiltak mot ugras


  Andre tilskott: Tilskott til årleg vedlikehald av merka turstiar og gamle stølsvegar

  Krav for å kunne søkje: Det er krav om miljøplan trinn 1. For dei fleste ordningane er søknadsfristen 1. oktober. Søknadsfrist for tilskott til årleg drift av organiserte beitelag er 1. november.


Kontaktperson i kommunen Signe Erevik, tlf 51 74 30 54