Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Jordbruksvegar

Jordbruksvegar

Etter ”Forskrift om planlegging og godkjenning av vegar til landbruksformål” må alle som skal bygge slike vegar søkje om løyve på førehand. Forskrifta gjeld både bil og traktorvegar.

Kva krevjast for å motta tenesta

Det kan stillast krav til linjeføring, teknisk utforming og miljøtilhøve til vegen.

Kva gjer kommunen

Søknadsskjema er å få hjå kommunen eller på nett. Kart med innteikna vegtrasè skal leggast ved søknaden. Søknaden vert sendt til kommunen. Traktorvegar og skogsbilvegar handsamast som regel administrativt. Søknader om skogsbilvegar skal sendes til høyring til statsforvaltaren og rogaland fylkeskommunen før dei vert vedtatt.
Sakshandsamingstid er frå 5 til 10 veker avhengig av høyring. Høyringsinstansane skal ha minst 2 månadars høyringsfrist.

Signe Olaug Lono Erevik
E-post
Telefon 45 61 48 96
Mobil 45 61 48 96