Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Investering og bedriftsutvikling i landbruket - IBU

Investering og bedriftsutvikling i landbruket - IBU

Investeringer i tradisjonelt landbruk;

Innovasjon Norge kan tilby støtte til investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. Generelt prioriteres prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner der markedssituasjonen tilsier det. 

Hvem kan få finansiering

Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter (også samdrifter) med tilknytning til landbrukseiendommer. Generelt for alle formål gjelder at det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang.

Hva kan innovasjon Norge finansiere?

Det kan gis:

  • Tilskudd til investeringer, ombygging av driftsbygninger, produksjonsutstyr av varig karakter
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Lån til investeringer på landbrukseiendommer
  • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder der landbruk tilbys dårlige vilkår av det private bankvesenet

 

Signe Olaug Lono Erevik
E-post
Telefon 45 61 48 96
Mobil 45 61 48 96