Kontrollutvalget

Kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023 er valgt av kommunestyret.

 

  Kontrollutvalget har følgende hovedoppgaver:

  • føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne
  • påse at revisjonen fungerer betryggende
  • påse at det føres kontroll med kommunens interesser i selskaper


Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven kapittel 23 og en egen forskrift. Kommunestyret behandler kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølgning. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak (det vil si saker som angår innbyggernes rettigheter og plikter), men må sende alle saker videre til kommunestyret for sluttbehandling.


Kontrollutvalget har disse medlemmene i perioden 2019 - 2023
Geir Tomasgard, AP, leder
Magne Jacob Bjørheim, SP, nestleder
Aslaug Heng Fosse, AP
Guri Hovland, BTN
Arild Melberg, KRF

Varamedlemmer for AP
1. Ellen Wanja Karender
2. Grim Lura

Varamedlemmer for H, KRF, FRP, BTN, V
1. Lars Jørgen Varnes, H
2. Hanne Helland Voster, KRF

Varamedlem for SP
Ove Karlsen


Mer om kontrollutvalget og deres oppgaver finner du på nettsiden til Rogaland Kontrollutvalgssekretariat, her finner du også møteplan og møtepapirer.

I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utgitt en egen veileder for kontrollutvalget, Kontrollutvalgsboken.

Kontrollutvalget arbeider tett opp mot kommunens revisor: Rogaland Revisjon IKS.