Klageutvalget

Klageutvalget

Klageutvalget har fem medlemmer med rangerte varamedlemmer valgt av kommunestryret.

Klageutvalget har disse medlemmene i perioden 2019 - 2023:

Kari Førland Lauvsnes, H, leder
Heidi R. Eike, V, nestleder
Olav Hjørungnes, H
Merete Heng, AP
Arild Gjerde, SP

Varamedlemmer for H, KRF, FRP, BTN og V:

1. Sveinung Fjelde;KRF
2. Sveinung Langvik, H
3. Sølve Hatteland, V

Varamedlem for AP:

Luwam Kelati

Varamedlem for SP:

Linda Jårvik

 

Behandling:

Klageutvalget skal behandle alle klager på enkeltvedtak i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. I denne forbindelse må følgende understrekes:

 • Gjenstand for slik klage er enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens §2b fattet av kommunalt politisk organ eller administrativ instans. Den eller de som etter forvaltningsloven har klageadgang skal underrettes om at slik rett foreligger. 
 • Klagen skal forelegges det organ eller den instans som har fattet vedtaket. Er vedtaket fattet av en administrativ instans skal klagen forelegges rådmannen, dersom myndighet er administrativt delegert, eller vedkommende politiske organ, dersom myndighet er politisk delegert.
 • Imøtekommes klagen i vedtaksorganet anses saken for avsluttet.
 • Opprettholdes det påklagede vedtaket, forelegges det klageutvalget til behandling etter forvaltningslovens bestemmelser. Opprettholdes vedtaket delvis i vedtaksorganet, er det å anse for nytt enkeltvedtak og kan påklages på dette grunnlag.

Klageutvalget skal behandle følgende klager etter særlov:

Kommunehelsetjenesteloven:

 • Klage på avslag om helsehjelp etter lovens §2-4. Dersom avslaget blir stadfestet, går klagen videre til fylkeslegen for endelig avgjørelse.

Sosialtjenesteloven:

 • Klage på avslag om helsehjelp etter lovens §8-6. Dersom avslaget blir stadfestet, går klagen videre til fylkeslegen for endelig avgjørelse.
 • Unntatt denne bestemmelsen er saker som gjelder klage på avslag om nødhjelp.

Opplæringsloven:

 • Klage på avslag om spesialundervisning etter lovens §§5-1-9, se §15-2. Dersom avslaget blir stadfestet, går klagen videre til fylkesmannen (utdanningsdirektøren) til endelig avgjørelse.

Andre saker som klageutvalget skal behandle:

 • Klage på avslag om barnehageplass
 • Klage på avslag om startlån
 • Alle andre klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven, herunder klager på vedtak om ikke å få en sak behandlet på grunn av forsinkelse m.v.
Irene Heng Lauvsnes
Ordfører
E-post
Telefon 91 61 10 67
Mobil 91 61 10 67