Forliksrådet og Konfliktrådet

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Forliksrådet og Konfliktrådet

Forliksrådet skal løse tvister. Det kan være kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold.

FORLIKSRÅDET
 

Forliksrådet skal alltid forsøke mekling mellom partene, og kan også i mange tilfeller avsi dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning. Det vil blant annet innebære at en avgjørelse i forliksrådet blir stående dersom den ikke bringes inn for tingretten, og at den kan tvangsfullbyrdes via namsmannen.

Det er et forliksråd i hver kommune. I perioden 2021-2025 har Strand kommune felles forliksråd med Hjelmeland kommune:

Medlem                                                                               Varamedlem

Kristoffer Amdal, Strand, leder                                              1. Karl Stokka, Strand
Ingvild Fjeldheim Egeland, Hjelmeland, nestleder                2. Ronny Mæland, Hjelmeland
Laila Steinsvik, Strand                                                             3. Nina Helen Hettervik, Strand

Det er lensmannen som har sekretariat for forliksrådet. Forliksklager sendes til: Søre Ryfylke lensmannskontor, Stålverksvegen 71, 4100 Jørpeland. Telefon: 02800.

Mer informasjon og skjema finner du hos Politiet.

Målgruppe
Personer eller firma som har et krav mot en annen person eller firma.

Kriterier
Gebyr kr 1.322,50 (tall fra 2019).

Klage
Dom i forliksrådet kan innen én måned ankes til tingretten. Det er begrenset ankemulighet for rettsforlik.

Vedlegg til søknad
Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Veiledning
Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig. Deretter må du inngi en forliksklage til forliksrådet - vanligvis i den kommunen der klagemotparten bor. Det er en fordel at forliksklage blir levert skriftlig, men du har også adgang til å framsette klagen muntlig ved personlig frammøte. I forliksklagen må du kort angi hva du krever og hva som er grunnlaget for dette. Du må dessuten oppgi utførlig navn og adresse til den innklagede.

Intern saksgang
Forliksrådet er en lekmannsdomstol, og man trenger ikke å bruke advokat. Når partene møter for forliksrådet, vil det først bli forsøkt mekling. Kommer forlik i stand, settes det opp en forliksavtale (rettsforlik). Forliket underskrives av både partene og forliksrådsmedlemmene, og saken avsluttes med dette. Forliket er unntatt offentlighet. Kommer forlik ikke i stand, kan forliksrådet avsi dom hvis en av partene forlanger det. Domsforhandlingene skjer som regel i samme møte.

 

KONFLIKTRÅD

Ønsker du å ta opp en sak i Konfliktrådet i stedet for i Forliksrådet, finner du mer informasjon hos Konfliktrådet Sør-Vest. Strand kommune hører til Konfliktrådet Sør-Vest.