Varsel om oppstart av mindre endring av områdeplan Jørpeland sentrum, felt B15, plan 11302010-M1

 I medhold av plan- og bygningsloven §12-14, varsler Strand kommune om igangsettelse om mindre endring for plan-id 1130201210-M1, felt B15 («Svenskebyen») i Strand kommune.

Formålet med endringen er å regulere plassering og type garasjer som tillates innenfor boligeiendommene,samt atkomsten til disse. De bevaringsverdige boligene vil bli videreført som i gjeldende områderegulering for Jørpeland sentrum (H570_2).

 

Frist for uttale til varselet settes til 08.01.21 og sendes til Strand kommune Plan og forvaltning, Pb 11, 4126 Jørpeland, eller til epost.

 

Annonse (PDF, 152 kB)