Offentlig ettersyn av detaljeplan for del av Jørpelandsvassdraget RV13 - Kraftstasjonen, plan 1130201708

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for del av Jørpelandsvassdraget Rv 13 – Kraftstasjonen – plan 1130201708 – til offentlig ettersyn i tiden 17.06.20 – 29.07.20.

Formålet med planen er å legge til rette for en samlet plan for del av Jørpelandsvassdraget med tilhørende friområder med bro(er) over vassdraget og tursti nettverk. I tillegg skal et mindre boligområde inn mot vassdraget tas med, hvor atkomstveg, tomteinndeling og utnyttelsesgrad defineres, samt fortau langsmed Dalavegen, opp til Kraftstasjonen, reguleres. 

RV13 har nå endret navn til FV523, dette tas til etterretning ved senere behandling av planen.

Eventuelle merknader sendes innen 29.07.20 til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland, eller på e-post

 

Nye bestemmelser (PDF, 433 kB)

 

Link til journalpost