Påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann og installering av olje- eller fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av kommunen. Det skal søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Påslippstilaltelsen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes. Se Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann for mer informasjon.

Drift og vedlikehold

Den ansvarlige skal ha nødvendig drift- og vedlikeholdsrutiner for å sikre at utskilleren fungerer optimalt ut fra aktiviteten ved virksomheten. Dokumentasjon på leverandørens spesifikasjon om drift og vedlikehold for anlegget skal kunne framlegges kommunen.

Den ansvarlige skal til enhver tid ha en avtale med et godkjent firma for regelmessig tømming og kontroll av utskilleren. Kommunen skal ha en kopi av avtalen. Den ansvarlige skal jevnlig gjennomføre egenvurdering med hensyn på å redusere forurensinger i avløpsvannet fra virksomheten.

 

Dokumentasjon

Tømmeoperatøren skal sende inn rapport om tømming og inspeksjon for olje- og fettutskiller til kommunen. Virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon er tilsendt kommunen innen 1. februar for foregående år:

  • Dokumentasjon om hvor de utskilte massene ble levert
  • Analyserapporter av vannprøver
  • Årsrapport med egen vurdering av påslippet, eventuelt med forslag til reduksjon av påslippet