Sende inn planforslag eller planendring

Sende inn planforslag eller planendring

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endringer i eksisterende reguleringsplaner. Alle forslagene skal utarbeides av fagkyndige.

1. Bestill oppstartsmøte

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først ha et møte med oss. I et slikt oppstartsmøte ser vi på overordnede rammer og muligheter for området, og vi gir føringer for den videre prosessen. Ta kontakt med fagansvarlig for plan for avtale om oppstartsmøte.

2. Utarbeid eventuelt planprogram

Noen planer er så omfattende at det må utarbeides et planprogram før en starter på arbeidet med selve planen. Det er plan og bygningsloven som bestemmer når en skal lage et planprogram. Utarbeidelse av planprogram avklares i oppstartsmøtet med kommunen.

Hva er en konsekvensutredning?

En konsekvensutredning er en særskilt vurdering av en reguleringsplans virkning for miljø og samfunn. Om du må lage en konsekvensutredning, kan det også være du først må utarbeide et planprogram.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet beskriver planprosessen, inkludert behov for samarbeid med andre etater og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir hvilke planalternativer som skal vurderes og behovet for utredninger.

3. Kunngjør og varsle oppstart av planarbeidet

Du må kunngjøre oppstart av planarbeidet elektronisk og i minst én papiravis. Elektronisk kunngjøring kan gjøres på kommunens hjemmeside. For å tilrettelegge for medvirkning bør du sette en frist på minst tre uker for å sende uttalelser til deg som fagkyndig. Kunngjøringen skal inneholde en kartskisse med avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av hovedhensikten med omreguleringen.

Varsle om oppstart av planarbeidet

Du må varsle om oppstart av planarbeidet direkte til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt. For å tilrettelegge for medvirkning bør du sette en frist på minst tre uker for å sende uttalelser til deg som fagkyndig.

Varslingsmaterialet skal gi mottakerne et godt grunnlag for å uttale seg. Du skal redegjøre kort for forslaget og hvilke konsekvenser det kan få for omgivelsene. Legg ved kart og illustrasjoner.

Den utfylte varslingslisten som du har mottatt fra Plan- og bygningsetaten, bruker du som grunnlag for å sende varselet til offentlige organer og interesseorganisasjoner. Vurder om du skal legge til flere mottakere.

For å varsle registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer og gjenboere trenger du en naboliste. Naboliste kan du bestille gjennom tjenesten e-torg eller å ta kontakt med kommunen.

Du kan lese om lovgrunnlaget i Plan- og bygningsloven (Lovdata): pbl § 5-1 og pbl § 12-8.

4. Utarbeid planforslaget

Etter kunngjøring og varsling skal du utarbeide et planforslag, enten en ny reguleringsplan, eller endring av eksisterende plan. Område- og prosessavklaringen gir føringer for utformingen av forslaget, utredningsbehov og videre prosess.

5. Forbered planforslaget til politisk behandling

Etter at planforslaget er sendt kommunen vil kommunedirektøren forberede planforslaget til politisk behandling. Planforslaget vil først bli lagt ut til offentlig ettersyn av forvaltningsutvalget i kommunen (planutvalget). Etter offentlig ettersyn vil forvaltningsutvalget foreta en ny behandling. Planen blir endelig vedtatt av kommunestyret. I planprosessen kan det komme inn merknader. Alle merknadene skal vurderes og avklares i planprosessen. Innsigelser fra andre myndigheter må også avklares.

Artikkelliste

Åge Eivind Aslaksen
Plan
E-post
Telefon 45 61 24 04
Mobil 45 61 24 04