Har du usikker grense, eller ligger grensen din feil i kartet?

Strand kommune ser ofte at flere eiendommer i kommunen har grenser som er registrert som usikre i det digitale eiendomskartet.

 

I kartet er usikre grenser vist med stiplet linje og sikre grenser med heltrukket linje. Usikre grenser er basert på eldre dokumentasjon som f.eks. gamle målebrev og skylddelinger og er ikke koordinatfestet. Arealet på eiendommen blir da usikkert. Sikre grenser er innmålte og koordinatfestet ved gjennomførte kart- og oppmålingsforretninger.

 

Strand kommune anbefaler alle eiere som er usikker på hvor grensen går på deres eiendom om å få målt denne opp. Dette kan sikre en smidig saksgang ved f.eks. salg av eiendom, arv, oppføring av mur, gjerde og nybygg langs nabogrensen.

 

For å få oppmålt eiendommen må det rekvireres en oppmålingsforretning over «Klarlegging av eksisterende grenser».

 

Oppmåling av en tomt på ca. ett mål koster fra kr. 6.000. Har eiendommen kun en usikker grenselinje, koster dette fra kr 3.000.

 

Ta gjerne kontakt med Kart og oppmålingsavdelingen v/Tone Skaar for nærmere opplysninger.

 

Telefon 51 74 30 57

E-post: tone.skaar@strand.kommune.no