Pårørende-strategi

De fleste er eller vil i løpet av livet være pårørende. Pårørende er en viktig ressurs for den de er pårørende for, og inn i samfunnet som helhet. Ikke alle pårørende har samme rettigheter selv om flere bidrar på ulike måter. Nærmeste pårørende har rettigheter med hensyn til informasjon, samtykke, journalinnsyn og klage.

Strand kommune skal være med å legge til rette for at innbyggerne skal oppleve livskvalitet og mestring i den hverdagen den enkelte står i. Å være pårørende kan i perioder være krevende. Gjennom utarbeiding og implementering av en pårørendestrategi ønsker Strand kommune å skape en felles retning for kommunens pårørendearbeid. Arbeidet er forankret i nasjonal Pårørendeveileder og Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan.  


1. Kommunens ansvar og definisjon av grupper

Barn som pårørende: barn som er under 18 år, som har nærstående som er syke, har funksjonsnedsettelser eller rusproblemer. Barn er også pårørende dersom en forelder eller søsken dør. Helsepersonell skal bidra til å ivareta mindreårige barns behov for informasjon og oppfølging som følge av foreldres eller søskens sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet. Helsepersonell må kartlegge om pasienten/brukeren har mindreårige barn eller mindreårige søsken.
Voksne som pårørende (f.eks ektefelle, partner, søsken, verge): Brukeren/pasienten bestemmer selv hvem som er nærmeste pårørende og kan utpeke flere nærmeste pårørende. Han eller hun kan også endre valg av nærmeste pårørende. Helsetjenesten skal avklare hvem brukeren vil ha som nærmeste pårørende og avklare hvem som har foreldreansvaret når brukeren er under 16 år.


2. Viktig kontaktinformasjon for deg som pårørende

•    Pårørendekoordinator i Strand kommune for råd og veiledning (nina.notvik@strand.kommune.no, 47 47 58 56). 
•    Pårørendesenteret – Dette er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for.
•    Familiens hus i Strand kommune – Helsestasjonstjeneste med tilbud innen helsestasjon for barn, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste for videregående skole, flyktningehelsetjeneste og jordmortjeneste. Familiens hus tilbyr også ungdomslos, familie for første gang, familieveiledning og foreldreveiledningskurset «De utrolige årene»