Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Folkehelse

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeidet innebærer å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse – både fysisk og psykisk, samt redusere sosial ulikhet i helse.

 

Kartlegging av folkehelsetilstanden til befolkningen i kommunen med oversikt over utfordringer og ressurser, skal danne grunnlaget for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid innen kommunens tjenesteområder. Trivsel på skolen, trygge gang- og sykkelveier, rent drikkevann, kultur- og fritidstilbud, samt tilrettelegging for fysisk aktivitet er noen av faktorene som påvirker folkehelsen og som kommunen kan påvirke.

 

Utfordringer

Strand kommunes første kartlegging av folkehelsetilstanden ble ferdigstilt i begynnelsen av 2017. Denne peker på viktige utfordringer for Strand, blant annet utenforskap, rus/psykiatri og psykiske vansker blant ungdom. Utenforskap innebærer at deler av befolkningen av ulike årsaker faller helt eller delvis utenfor samfunnet. Viktige arenaer hvor utenforskap er aktuelt er arbeid, skole og fritidsmiljø. En aktiv frivillig sektor kombinert med en ung befolkning er kommunens sterkeste ressurser innenfor folkehelsearbeidet. Neste oversiktsdokument vil bli utarbeidet i 2020.

 

Strategiplan

Strategiplanen «En friskere hverdag for alle» skal være et styringsverktøy for kommunens arbeid med å fremme folkehelsen og redusere sosial ulikhet i helse i Strand kommune. Fokuset er på tre satsingsområder

  • Lokal samfunnsutvikling og nærmiljøsatsing for en aktiv hverdag
  • Levevaner som bidrar til god helse
  • Støttende miljø for psykisk helse

 

Arbeidet for å fremme folkehelsen har fokus på forebygging hvor tiltak rettet mot enkelt individet eller sykdomsfasen ligger utenfor ansvarsområde. En balanse mellom brede forebyggende tiltak rettet mot befolkningen og målrettede tiltak rettet mot risikogrupper vil være å foretrekke for å gi størst effekt på folkehelsen.

 

Tiltak

Staalverksbrua er det mest synlige folkehelsetiltaket i Strand kommune og sikrer alle tilgang til et nær-friluftslivsområde, samtidig som Jørpelandsholmen fungerer som en sosial møteplass. Strand kommune har i 2017 blitt språkkommune og barnehage- og skolesektoren er en del av regjeringens satsing på Språkløyper for å styrke barn og unges lese- og skriveferdigheter. Dette er også et viktig folkehelsetiltak for kommunen.   

 

Ved siden av alt frivillig arbeid i Strand kommune, drives folkehelsearbeidet i de kommunale virksomhetene gjennom den daglige driften. Selv om folkehelse er en samfunnsoppgave, vil resultatet av arbeidet også være avhengig av at den enkelte selv tar sunne valg og tar ansvar for egen helse.

 

Mer informasjon

Vil du lese mer om folkehelsearbeid, sjekk ut Helsedirektoratets hjemmeside