Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 tilbyr kommunene tilby borgerlig vigsel til egne innbyggere og andre.

I Strand kommune er det ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet etter ekteskapsloven. I tillegg har Strand kommunestyre delegert myndighet til å vigsle til alle medlemmer i formannskapet.

 

Informasjon om borgerlig vigsel i Strand kommune finner du her:

 

Hvem kan gifte seg borgerlig i Strand kommune?

Strand kommune tilbyr vigsel for:

  • kommunens innbyggere
  • innbyggere fra andre kommuner
  • personer som ikke er bosatt i Norge

Alle som ønsker å gifte seg borgerlig må oppfylle vilkår for å inngå ekteskap i kapittel 1 i ekteskapsloven. Brudeparet sender en søknad til Folkeregisteret for å få bekreftelse på at vilkår for å inngå ekteskap er oppfylt. Bekreftelsen kalles Prøvingsattest.

Hvordan bestiller vi vigsel?

Borgerlig vigsel bestilles på bestillingsskjema på kommunens hjemmeside.

Søknad sendes kommunen senest 3 uker før ønsket vigsel, all nødvendig dokumentasjon må være vedlagt søknaden.

Brudeparet må ha følgende vedlegg til den kommunale bestillingen:

  • kopi av gyldig legitimasjon for brudeparet (skal inneholde navn, bilde og fødselsdato)
  • kopi av prøvingsattest som bestilles hos Folkeregisteret. Leveringstid på en prøvingsattest kan være flere uker.

 

Gå til bestillingsskjema for borgerlig vigsel.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Vigsel vil i hovedsak finne sted fredager mellom kl. 12:00 – 14:30 på rådhuset hos politisk sekretariat, ved siden av resepsjonen.

Det kan avtales andre steder og tider med vigsler men brudeparet må da dekke kostnaden av dette selv.

Dersom dere ønsker å gifte dere fredager i mai, juni eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling. Dette er populære dager.

 

Hva koster det å gifte seg?

Gratis
Borgerlig vigsel i Strand kommune er gratis dersom brudeparet gifter seg på rådhuset til angitt tid - i hovedsak fredager mellom klokka 12:00 og 14:00.


Kostnad
Ønsker brudeparet vigsel til andre tider og/ eller steder, må de bestille og dekke kostnader for dette selv. Godtgjørelse til vigsler (den som gifter dere) beregnes fra Strand kommune sin forskrift for godtgjøring til folkevalgte, møtegodtgjøring leder. Det beregnes dobbel godtgjøring for vigsel, og for 2024 er kostnad for brudeparet kr 5.987,-.


 

Vigselslokale

Seremonien foregår ved politisk sekretariat (inngang ved siden av resepsjonen), Rådhusgata 2, på Jørpeland.
 

Dersom brudeparet ønsker annet lokale, må dette avklares med kommunen. Brudeparet bestiller og betaler eventuelle andre lokaler selv. 
 

Ved bruk av annet lokale kan også brudeparet måtte dekke godtgjørelse til vigsler (den som gifter dere). Beløp beregnes fra Strand kommune sin forskrift for godtgjøring til folkevalgte, møtegodtgjøring leder. Det beregnes dobbel godtgjøring for vigsel, og for 2021 var total kostnad for brudeparet kr 5.336,-.


 

 

 

Prøvingsattest
For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette gjøres av Folkeregisteret. Hvis alt er i orden, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest, som viser at brudeparet oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vielsestidspunktet.

Prøvingsattesten bestiller dere hos Folkeregisteret hos skatteetaten.no
 
Behandlingstiden hos Folkeregisteret er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Kopi av prøvingsattesten skal legges ved søknad om borgerlig vigsel til kommunen.


Den originale prøvingsattesten sendes i posten fra Folkeregisteret til brudeparet, med mindre dere har oppgitt vigslers adresse i egenerklæringene. Da sendes originalattesten direkte til vigsler.

Original prøvingsattest blir signert av brudepar, vitner og vigsler på bryllupsdagen.

 

Seremonien

Brudepar, forlovere (vitner) og eventuelle gjester må møte ved resepsjonen, Rådhusgata 2 på Jørpeland, senest 20 minutter før avtalt tid for vigsling. Seremonien varer i 10-15 minutter.


Seremonien kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for autorisert tolk. Tolk bestilles og betales av brudeparet. Tolken må ha med autorisasjonsbevis ved selve vielsen.


Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler.


Brudeparet tar med den originale prøvingsattesten (fra Folkeregisteret) til vigselen. Attesten kan også være sendt vigsler på forhånd. Brudepar, vigsler og vitner signerer prøvingsattesten ved vielsen.

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer (over 18 år).

Brudeparet og vitner (forlovere) skal ha med gyldig legitimasjon til vielsen. Legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato. 
 

En vigsler kan utsette vigselen, dersom hun/ han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt. Brudeparet pålegges da å skaffe bevis for at vilkår for å inngå ekteskap er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel. 

Vitner

To vitner over 18 år må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Henvendelser

Henvendelser vedrørende vigsel kan rettes til politisk sekretær, Geir Bolme på telefon  97585565 eller e-post geir.bolme@strand.kommune.no

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Folkeregisteret.

Skatteetatens informasjon om ekteskap