Beredskap ved ulykker/uønskede hendinger

Det er viktig av kommunen er godt forbedredt dersom det oppstår ulykker/uønskede hendinger. Et godt oppdatert planverk er i denne forbindelse svært viktig.

Strand kommune har en egen sentral kriseledelse som skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. En krise i denne forbindelse er definert som "ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid". Det er utarbeidet en egen beredskapsplan for den sentrale kriseledelsen som trer i kraft straks kriseledelsen blir involvert i en ulykke/krise.

 

Krisestaben

Rådmannen leder arbeidet i krisestaben og det operative arbeidet herunder disponering av mannskap. Øvrige medlemmer av den sentrale kriseledelsen er:

 • ordfører
 • leder av politisk sekretariat / beredskapskoordinator
 • kommunalsjef oppvekst og levekår
 • kommunalsjef helse og omsorg
 • kommunalsjef teknisk.

Annet fagpersonell, internt eller eksternt, inngår i kriseledelsen dersom dette anses om nødvendige i den enkelte situasjon. Kriseledelsen har ved større kriser også kontinuerlig kontakt med fylkesmannen og sivilforsvaret. I tillegg er selvsagt også politiet en helt nødvendig samarbeidspartner.

 

Psykososialt kriseteam

Ved store kriser kan det være behov for betydelig krisepsykiatrisk innsats. Det er derfor opprettet et eget psykososialt kriseteam som blir operativt ved aktuelle kriser.Teamet består av følgende faggrupper:

 • oppvekstkoordinator
 • prest
 • lege
 • psykiatrisk sykepleier
 • helsesøster
 • representant fra barnevernet.

Temaet har utarbeidet en egen kriseplan som blir satt i verk i aktuelle situasjoner. Kriseteamet blir ledet av oppvekstkoordinator.
 

Beredskapsplaner

Det er i tillegg til det som er nevnt over også utarbeidet

 • Beredskapsplan for informasjon ved kriser
 • Beredskapsplan for maskiner og utstyr 
 • Beredskapsplan for smittevern herunder en egen pandemiplan
 • Beredskapsplan for vann og avløp
 • Både brannvesenet, skoler, barnehager, omsorgsboliger m.v. har i tillegg egne planer for hvordan de skal håndtere uønskede/uventede hendinger.

 

Kontakt

Har du behov for nærmere informasjon, ta kontakt med beredskapskoordinator  Geir Bolme