Beredskap ved ulykker/uønskede hendinger

Strand kommune har en egen sentral kriseledelse som skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. En krise i denne forbindelse er definert som "ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid".

Krisestaben

Rådmannen leder arbeidet i krisestaben og det operative arbeidet herunder disponering av mannskap. Øvrige medlemmer av den sentrale kriseledelsen er:

 • ordfører
 • leder av politisk sekretariat / beredskapskoordinator
 • kommunalsjef oppvekst og levekår
 • kommunalsjef helse og omsorg
 • kommunalsjef teknisk.

Annet fagpersonell, internt eller eksternt, inngår i kriseledelsen dersom dette anses om nødvendige i den enkelte situasjon. Kriseledelsen har ved større kriser også kontinuerlig kontakt med fylkesmannen og sivilforsvaret. I tillegg er selvsagt også politiet en helt nødvendig samarbeidspartner.

Psykososialt kriseteam

Kriseteamet har vaktberedskap hele døgnet. Legevakten kaller ut kriseteamet ved behov. Kriseteamet i Strand følger opp pårørende og berørte i forbindelse med selvmord, ulykker, kriser og katastrofer.
Kriseteamet består av seks personer fra ulike fagmiljøer i kommunen som har bred kompetanse innen kriseintervensjon. 

Ved ulykker, kriser og katastrofer rammes enkeltmennesker hardt. Den viktigste støtten kommer fra familie og venner, dernest fra det ordinære offentlige hjelpeapparatet som fastlege, helsesøster, spesialisthelsetjeneste, trossamfunn mm.

Kriseteamet har en koordinerende rolle inntil det ordinære tjenesteapparatet kan håndtere saken.

 

Beredskapsplaner

Det er i tillegg til det som er nevnt over også utarbeidet

 • Beredskapsplan for informasjon ved kriser
 • Beredskapsplan for maskiner og utstyr 
 • Beredskapsplan for smittevern herunder en egen pandemiplan
 • Beredskapsplan for vann og avløp
 • Både brannvesenet, skoler, barnehager, omsorgsboliger m.v. har i tillegg egne planer for hvordan de skal håndtere uønskede/uventede hendinger.

 

Kontakt

Har du behov for nærmere informasjon, ta kontakt med beredskapskoordinator  Geir Bolme