Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtektene regulerer blant annet  barnehagenes eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstider og oppsigelsestid. Les vedtektene før du tar imot tilbudet om barnehageplass. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. 

Les vedtektene før du tar imot tilbudet om barnehageplass

Når du takker ja til tilbud om barnehageplass, bekrefter du samtidig at du har lest og forstått vedtektene. Ta kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål om vedtektene.

Drift av barnehagene

Barnehagene eies og drives av Strand kommune.

Samarbeidsutvalget velges på følgende måte: 2 representanter valgt av og blant foreldrene, 2 representanter valgt av og blant de ansatte og 1 representant fra eier dersom en ønsker det.

Barnehagene drives i overensstemmelse med barnehagelovens formålsparagraf og forskrifter samt kommunale vedtak. § 1 i barnehageloven skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Oppdatert dokumentasjon over internkontrollsystemet skal være tilgjengelig i barnehagen.

Åpningstider

Åpningstid: 6.45 – 16.15. Kjernetid 7.30 – 16.00.

Foreldre som har behov for det, kan levere barna i barnehagen fra kl. 6.45 og hente barna etter kl. 16.00. NB! Opplysninger om dette må gis på eget søknadsskjema som kan fås i barnehagen.

Planleggingsdager og ferie

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Foreldrene vil få beskjed når barnehagen har planleggingsdager. Barnehagene er stengt jule- og nyttårsaften.

Barna skal ha 4 uker ferie, 3 uker av disse må være sammenhengende sommerferie i perioden mellom 15. juni og 15. august. Den 4. uken må være sammenhengende dager. Barnehagen innhenter opplysninger om barnas ferie.

Betaling

Det betales halv sats i august for nye barn. Ved opptak ellers i året betales det fra den 1. eller 15. i måneden, avhengig av startdato. Barn som fortsetter i barnehagen, betaler for hele august. Barn som har plass ut barnehageåret, betaler for halve august. I juli er det ingen betaling.

For barn som benytter barnehagen i f.eks. 50 % plass betaler 60 % av gjeldende satser. I tillegg kan en ved behov kjøpe ekstra dager, dette er kun mulig ved fravær av andre barn i gruppen. Dagsatsen blir da beregnet ut fra 1/20 av månedssatsen. Pluss 10 %.

Betalingssats i Strand kommunes barnehager

Satsene gjelder fra august 2024.

Makspris for en 100 % plass er fra august 2024 kr. 2000. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

  • Husholdninger med brutto årsinntekt under kr. 642 700 kan søke om 20 timer gratis kjernetid per uke.
  • Husholdninger med brutto årsinntekt under kr. 366 650 kan søke om reduksjon iht. 6 % av inntekt.

Betalingsreduksjon

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.  I tillegg har 2-, 3-, 4- og 5 åringer og barn med utsatt skolestart, der husholdningens årsinntekt er under kr. 642 700, mulighet for fritak av betaling for 20 timer oppholdstid per uke.

For å få reduksjon/fritak i betaling må eget skjema fylles ut og vedlegges nødvendig dokumentasjon. Se søknad og veiledning for reduksjon/fritak i betaling. Elektronisk søknadsskjema finnes på nettsiden www.strand.kommune.no .

Søskenreduksjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn 2. Fra august 2023 får 3. og påfølgende barn gratis plass.

Fravær og sykdom

Ved fravær må det betales på vanlig måte. Sykdomsperiode under 14 dager gir ikke mulighet for reduksjon i betaling. Ved lengre tids sykefravær kan det søkes Strand kommune ved økonomiavdeling om reduksjon i betaling. Gjelder kun i særlige tilfeller.

Ikke betalt barnehageregning

Uregelmessig betaling forårsaker at barnet mister plassen.

Barnehageåret

Barnehageåret begynner 15. august og går til og med 14. august. 

Oppsigelse av plass

Barn som slutter i løpet av året, må melde det skriftlig (via Oppvekstportalen) 1 måned i forveien. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i måneden. Foreldre/foresatte som ønsker å ta barnet ut av barnehagen før barnehageåret er slutt, må si opp plassen innen 1. mai – ellers må det betales ut barnehageåret, det vil si til og med 14. august.

Ved flytting ut av kommunen kan barnehageplassen ikke beholdes. Ved flytting i løpet av høsten kan plassen beholdes ut desember, ved flytting i løpet av våren kan plassen beholdes ut barnehageåret.

Opptaksregler

Opptak av barn i barnehagene foretas av egen opptaksnemnd bestående av styrere og en representant fra administrasjonen. Opptak foretas i henhold til barnehageloven med forskrifter og opptakskriterier vedtatt av kommunestyret. Barnehageloven § 16 sier: Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven og forskrifter. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som får plass i barnehage, er sikret plass frem til skolestart. Ved overgang fra 1-3 til 3-5 års avdeling, kan barnet bli overflyttet til en annen barnehage.

Søknad om plass averteres i lokalavisen i slutten av januar, søknadsfrist er 15. februar.

Opptaktskriterier med vekting for barn i Strand kommune

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. (Må dokumenteres fra fagkyndig instans) (200)
  2. Barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. (Må dokumenteres) (200)
  3. Tilbud om barnehageplass kan brukes i rekrutteringsøyemed. (Må dokumenteres) (100)
  4. Søsken i søkte barnehage. (50)
  5. Siste år før skolestart. (20)
  6. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av alvorlig sykdom. (Legeerklæring må legges ved som dokumentasjon). (15)
  7. Enslige foreldre i arbeid eller i/søker utdanning. (Må dokumenteres) (10).

Ved opptak vil en ellers ta hensyn til gruppens sammensetning. Ved ledig plass, uten ventelister, kan barn bosatt i andre kommuner tildeles plass for 1 barnehageår. Må søke på ny årlig ved hovedopptaket.

Foreldremøter

For å styrke kontakten mellom hjemmene og barnehagen holdes foreldremøter, møter i samarbeidsutvalget og foreldresamtaler.

Mat

Det serveres mat i barnehagen, se informasjon fra din barnehage. Kostpenger legges som tillegg på faktura for plass og faktureres månedlig.

Ansvar

Personalet har ansvar for barnet den tiden det oppholder seg i barnehagen. Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for. Henting og levering av barna er foreldrenes ansvar. Det bes spesielt opplyst om hvem som henter og leverer barna. Er barnet sykt eller borte av andre grunner, må det gis beskjed. Syke eller sterkt forkjølte barn må holdes hjemme på grunn av smittefaren.

Forsikring

Barna er forsikret for ulykkesskade i Chartis. Waco forsikringsmegling AS Telefon 51779580. Kontaktperson er Else Berit Salte, telefon 51779588, epost: Esalte@waco.no