Informasjon om samordnet opptak

Informasjon om samordnet opptak

HOVEDOPPTAK OG LØPENDE OPPTAK

KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER                         19.04.2024


Strand kommune samordner opptaket av barn i kommunale og private barnehager. Opplysninger om barnehagene, priser etc. finner du på vår hjemmeside www.strand.kommune.no .

 

Hovedopptaket skjer i perioden februar - juni hvert år der plass tildeles fra nytt barnehageår, 15. august. Søknadsfristen er 15. februar. Ellers i året blir søknad registrert på venteliste og opptak foretas etter hvert som plasser blir ledige.

 

SØKNAD

Det søkes i Oppvekstportalen på kommunens hjemmeside www.strand.kommune.no Innsendte søknadsskjema vil være åpent for endringer fram til søknadsfrist 15. februar. Deretter blir søknadsskjema stengt for endringer inntil hovedopptaket er ferdig.

 

Søknader innkommet etter frist blir ikke behandlet ved hovedopptaket. Skjema innkommet etter 15. februar vil bli registrert på venteliste og blir behandlet når hovedopptaket er ferdig, dvs. til løpende opptak, tilfeldige ledige plasser.

 

Også de som står på venteliste fra inneværende barnehageår må oppdatere søknaden innen frist gitt i brev i januar. Ventelisteoppdatering gjelder de som har søknadsdato tilbake i tid ca. 6 mnd. og eldre. Barn som har barnehageplass skal ikke søke på ny.

 

For at søknaden skal godkjennes må:

 • søknaden være registrert innen søknadsfristen.
 • søknaden være utfylt på kommunens skjema for gjeldende inntaksår.
 • barnet være født ved søknadstidspunktet.
 • barnet være bosatt i Strand eller flytte til Strand innen 1. august i inntaksåret.
 • barnets og de foresattes navn, adresse og personnummer/D-nummer (11 siffer) være utfylt.
 • søknaden være sendt elektronisk fra nettsiden www.strand.kommune.no.

 

NY I KOMMUNEN

Innflyttere til kommunen må oppgi dato for flytting. Søknad fra tilflyttere blir tatt med på hovedopptaket hvis flytting til Strand er oppgitt med dato og skjer innen 1. august i søknadsåret, søknad må være godkjent og registrert innen søknadsfrist. Flyttedato kontrolleres i Folkeregisteret. Ved løpende opptak blir søknad godkjent når du er bosatt i kommunen og meldt folkeregisteret.

 

OVERFLYTTING TIL NY BARNEHAGE

Ved overflytting til ny barnehage må det søkes som ny plass. Nåværende barnehageplass blir ved hovedopptaket tildelt andre, det gis ikke mulighet til å oppholde plasser i 2 barnehager. Ved løpende opptak kreves oppsigelse.

 

ENDRING AV PLASS

Ønskes endring av plasstørrelse i samme barnehage, søkes det til barnehagen via Min side i Oppvekstportalen.

 

OPPTAK

Opptak foretas iht. barnehageloven og etter forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage. Formålet med forskriften er å sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkernes rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling. Forskriften gjelder ved opptak i alle virksomheter som omfattes av barnehageloven. Tildeling foretas av styrere og en representant fra kommuneadministrasjonen. Plasser tildeles etter opptakskriterier vedtatt av kommunestyret.

 

Det gis mulighet til å søke på 3 barnehager. Barn som ikke tildeles plass i søkte barnehager, kan tildeles plass i andre barnehager. Søkere som ikke har fått første ønske oppfylt, skal gis rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Når du svarer på tilbud vil du få spørsmål om du vil beholde ventelisteplass til ditt 1. valg av barnehage.

 

Barnehageloven § 16: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven og forskrifter.

 

Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

 

Stortinget har ifm. Statsbudsjettet for 2017, vedtatt at dette også skal gjelde barn som blir ett år i november.

 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

 

Dvs. at når søknad er godkjent til hovedopptaket, er kommunen ansvarlig for å finne en plass til barn som omfattes av denne loven. Hvis tilbud avslås faller denne retten bort, selv om tilbud er gitt i annen enn søkte barnehager.

 

Tilbudsbrev evt. avslag på plass sendes ut i februar/mars. Tildeling blir ikke oppgitt per telefon. Ubesvarte tilbud fører til at tilbud og søknad blir slettet.

 

Klagerett: Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 18 klage dersom de ikke tilbys plass.

 

PRIORITERINGER

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

 

Dokumentasjon må ettersendes snarest til Strand kommune og innen frist til hovedopptaket. Den skal si noe om barnets særskilte behov for barnehageplass. Sakkyndig instans er de faglige instanser og fagpersoner som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonshemmingen ble oppdaget/diagnostisert. Sakkyndig instans kan være lege, helsestasjon, PP-tjenesten, barneverntjenesten, m.m.

 

SØSKEN

Som søsken regnes søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være bosatt på den adresse de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, stesøsken defineres utenfor.

Grunnlaget for søskenprioritet faller bort ved hovedinntaket det året det eldste barnet begynner på skolen.

Opptaksnemnda kan omgjøre tildelt plass dersom søker har gitt uriktige opplysninger som har vært bestemmende for avgjørelsen. Dvs. om søker med hensikt gir feilaktige opplysninger for å komme inn under ett eller flere bestemte opptakskriterier og dermed får tildelt en plass på uriktige forutsetninger.

 

Det kan søkes på 4 kommunale og 6 private barnehager
Kommunale barnehager

Bekkevegen barnehage

Eikehaugen barnehage

Førland barnehage

Jørpeland barnehage

 

Private barnehager
Barnas Kulturhage

Bikubå barnehage BA

Espira Tau barnehage                       

Fjeldebakkane barnehage

Fjordsyn barnehage

Rødlandsmyrå barnehage


OPPTAKSKRITERIER MED VEKTING FOR BARN BOSATT I STRAND KOMMUNE

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. (Må dokumenteres fra fagkyndig instans) (200).
 2. Barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd (Må dokumenteres) (200).
 3. Tilbud om barnehageplass kan brukes i rekrutteringsøyemed. (Må dokumenteres) (100).
 4. Søsken i søkte barnehage (50).
 5. Siste år før skolestart (20).
 6. Barn fra familier som har store belastninger på grunn av alvorlig sykdom. (Legeerklæring må legges ved som dokumentasjon) (15).
 7. Enslige foreldre i arbeid eller i/søker utdanning (Må dokumenteres) (10).

 

Ved opptak vil en ellers ta hensyn til gruppens sammensetning.

 

Ved ledig plass, uten ventelister, kan barn bosatt i andre kommuner tildeles plass for 1 barnehageår. Må søke på ny til hvert hovedopptak.

 

 

Vedlegg til søknad sendes:    Strand kommune, økonomiavdeling, Postboks 115, 4126 Jørpeland.