Næringsavdelingen

Næringsavdelingen er en stabsavdeling direkte underlagt rådmannen. 

 

Næringsavdelingen arbeider innenfor følgende områder:

  • Sikre ny næringsutvikling i Strand kommunen
  • Legge til rette for at bedrifter lokaliserer seg i kommunen
  • Støtte opp rundt aktiviteter som sikrer konkurranseevnen for næringslivet
  • Arbeider for at kommunen skal være "næringsvennlig"

 

Undersøkelser viser at Strand kommune og næringslivet i Strand skårer godt på ulike indikatorer

for næringsutvikling, se NHO.no sin kommunekåring.

 

Næringsavdelingen arbeider med strategier og tiltak som bidrar til at kommunen fremstår som attraktiv for næringslivet.

 

 Har du tankar om å starte eiga bedrift? Her får du råd om kor du kan henvende deg.

bedrifter personer

Strand kommune har eit etablerarstipend for dei som nyleg har starta opp eiga verksemd. Dette er pengar som skal nyttast til planlegging, marknadsføring, studieturar, kompetanseheving med vidare, men ikkje investeringar.