Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling.

Dette må du gjøre før du søker om skjenkebevilling:

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden: 

Dokumentere at det er ansatt en styrer og stedfortreder som har bestått etablererprøve og kunnskapsprøve (lenke til brannvesenet)

 • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet
 • Eierinteresser dokumentert av regnskapsfører/revisor 
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Driftskonsept
 • Kopi av meldeskjema til Mattilsynet for oppstart av virksomhet
 • Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på styrer og stedfortreders ansettelse i virksomheten
 • Bestått etablererprøve for daglig leder (styrer)
 • Bestått kunnskapsprøve for styrer 
 • Bestått kunnskapsprøve for stedfortreder for styrer
 • Overdragelsesavtale (dersom det er en overdragelse av eksisterende virksomhet)

Slik søker du om skjenkebevilling

Du bruker dette elektroniske skjemaet for å søke skjenkebevilling.

Størrelsen på bevillingsgebyret

Gebyret beregnes ut ifra hvor mange liter alkoholholdig drikk dere forventer å omsette i 2023, etter følgende satser:

 • 0,54 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og maks 4,7 prosent alkohol
 • 1,41 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og maks 22 prosent alkohol
 • 4,65 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.
  • Gruppe 3: Drikk som inneholder over 22 og maks 60 prosent alkohol

Minimumsgebyret er fastsatt til 5 800 kroner.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og Skatteetaten.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Kontakt

saksbehandler for skjenkebevillinger
Ina Nessa Høyland
Tlf 51743003
ina.nessa.hoyland@strand.kommune.no

Ina Nessa Høyland
Arkivmedarbeider
E-post
Telefon 45 61 54 67
Mobil 93 61 47 84