Skjenkebevilling

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling.

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk
Informasjon om styrer og stedsfortreder

Alkoholloven krever at det utpekes en styrer og stedfortreder som må godkjennes av kommunen.

 

Kravene til styrer og stedfortreder:

 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.

 

 • I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.

 

 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den (kunnskapsprøven).

 

 • må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

 

Det er den som har det daglige ansvaret for salget eller skjenkingen som skal utpekes som styrer. Med det menes at vedkommende har en overordnet stilling i forhold til øvrige ansatte som driver med salg eller skjenking av alkohol, og kan instruere disse i hvordan salg og skjenking av alkohol skal utføres. Eksempel på en slik person er butikksjef eller hovmester. Det er den reelle og ikke den formelle myndigheten (f.eks. tittel) som er avgjørende.

 

Det stilles ikke krav om at styreren eller stedfortrederen skal være fysisk til stede på salgs- eller skjenkestedet til enhver tid. Disse har likevel ansvaret for at utøvelsen av bevillingen er forsvarlig også når de ikke er til stede.

Informasjon om internkontroll system

For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven § 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.

 

Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal

1. ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,

2. sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll,

3. ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt,

4. ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,

5. ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik,

6. foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen.

 

På helsedirektoratet.no finner du god informasjon og mal for å bygge opp en godt internkontrollsystem.

 

 

 

Vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Skjema

Søknadsskjema for skjenkebevilling finner du her.

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner 
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven 
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten 
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene 
 • Skatteattest 
Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Samarbeidspartnere
 • Kontrollører
 • Politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
Gebyrer

Gebyrsatsene for salg og skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet og gjeldene

gebyrer finner du i alkoholforskriften kapittel 6 Bevillingsgebyr.

 

-

Fra 01.01.2018 gjelder følgende satser:

Skjenking:

- 0,47 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
-

4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

 

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 5100 for skjenking.

Kontaktperson

Ved spørsmål om bevilling kan du ta kontakt med

saksbehandler for skjenkebevillinger

Ina Nessa Hoyland
Tlf 51743003
ina.nessa.hoyland@strand.kommune.no