Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Skjenkebevilling for enkeltanledninger

Skjenkebevilling for enkeltanledninger

Det er mulig å søke om skjenkebevilling for èn enkelt anledning. Her finner du informasjon om hvordan du går fram for å søke.

Når må du søke om skjenkebevilling for arrangement?

  • Du må som regel søke om skjenkebevilling hvis du skal servere alkohol på arrangementet ditt. Det er noen unntak.
  • Det er ikke nødvendig å søke bevilling for skjenking av alkohol til arrangementer som opprinnelig kunne ha vært holdt hjemme, for eksempel bryllup, jubileum, konfirmasjon eller lignende, når skjenkingen skjer uten betaling.
  • Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling.
  • Organisasjoner og lignende som leier et offentlig lokale til feiring av for eksempel foreningens jubileum må søke bevilling.

Sjekk om du må søke i vår veiviser.

Vilkår

  • All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling.
  • Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves).
  • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
  • Det gjøres oppmerksom på at dere er pliktet til å melde fra om arrangementer til politiet. Dette gjøres digitalt via: https://www.politiet.no/tjenester/arrangementer/#om-plikt-til-aa-soke-eller-melde-om-arrangementer-button Politiet kan også i tilfeller vurdere å pålegge vakthold hvis nødvending. Det gjøres oppmerksom på at politiet har ca 4 ukers behandlingstid.
Søknad

For søknad om skjenkebevilling for enkeltstående anledning må det sendes egen søknad som inneholder opplysninger om arrangementet, tid og sted. Hvem som er styrer og stedfortreder, tegning over området, samt informasjon om vakthold.

Vedlegg

  • Legitimasjon

 

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt anledning blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis to uker for søknad om ambulerende bevilling for søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.