Salgsbevilling for alkohol

Salgsbevilling for alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av øl og alkohol må søke kommunen om salgsbevilling.

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet.

Søk om salgsbevilling (logg inn)

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
  • Eventuell kjøpekontrakt
  • Bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder

Før du søker om salgsbevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer og stedfortreder som har bestått kunnskapsprøven (lenke til brannvesenet).

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, av og til koordinator og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.