Strand kyrkjeleg fellesråd

Strand kyrkjeleg fellesråd er "kyrkja sitt kommunestyre." Rådet er samansett av to medlemer frå kvart av sokneråda, soknepresten i Strand og ein kommunal representant, vald av kommunestyret.

Kyrkjeverja er sekretær og sakshandsamar. Det er ikkje direkte val på fellesrådet. Det er sokneråda som kvar for seg vel dei to representantane som skal sitja i fellesrådet, og det er biskopen som peikar ut kva prest som skal sitja der.

 

Fellesrådet 2016-2019:

Leiar Laila Steinsvik Jørpeland sokneråd
Nestleiar Ståle Idsø Strand sokneråd
Medlem Kate Torunn Aarstad Jørpeland sokneråd
Medlem Astri Vadla Ravnås Strand sokneråd
Medlem Martin Ivar Arnesen Sokneprest
Medlem Kristoffer Amdal Kommunal representantFellesrådet sine oppgåver:
Det er Kyrkjelova § 14 som skal vera styrande for kva saker fellesrådet tek opp. Rådet er ansvarleg for:
- Bygging, drift og vedlikehald av kyrkjer
- Anlegg, drift og forvaltning av kyrkjegardar
- Oppretting og nedlegging av stillingar som vert lønna over fellesrådet sitt budsjett
- Å skaffa kontorlokale for dei tilsette i kyrkja
- Skaffa lokale, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringa
- Andre oppgåver som til eikvar tid er pålagt av Kongen (regjeringa) eller departementet

Det er fellesrådet som er ansvarleg for kyrkja sitt samla budsjett. Fellesrådet vedtek budsjettet og følgjer opp korleis midlane vert brukte gjennom året.

 

Møter:

Tidspunkt for møter er vanlegvis kl. 18:00 og møtestad er kyrkjekontoret på Jørpeland, om ikkje anna blir bestemt.

 

 
Les meir om fellesrådet her