Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Strand kyrkjeleg fellesråd

Strand kyrkjeleg fellesråd

Strand kyrkjeleg fellesråd er "kyrkja sitt kommunestyre." Rådet er samansett av to medlemer frå kvart av sokneråda, ein prost/ prest og ein kommunal representant.

Fellesrådet 2023-2027

Jostein Woie, leiar
Ragnhild Tjemsland, nestleiar
Heidi Heggheim, medlem
Jan Leland, medlem
Martin Ivar Arnesen, medlem (geistleg representant)
Bjørn Aril Veland, medlem (politisk representant)

Det er ikkje direkte val på fellesrådet. Det er sokneråda som kvar for seg vel dei to representantane som skal sitja i fellesrådet, og det er biskopen som peikar ut kva prost/ prest som skal sitja der. Den kommunale representanten er vald av kommunestyret.


Fellesrådet sine oppgåver

Det er “Kirkeordningen for Den norske kirke” §17 som er styrande for kva saker fellesrådet tek opp. 

"Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for

a.            bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b.            anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c.            opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d.            anskaffelse og drift av kirkekontor,
e.            administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,
f.             anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 41 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd."
 

Kyrkjeverje

Kyrkjeverja er sekretær og sakshandsamar for fellesrådet. Kyrkjeverje er Øystein Lode. E-post oystein.lode@strand.kommune.no  Telefon kontor 51 74 11 30 / mobiltelefon 412 58 384

 

Møter

Tidspunkt for møter er vanlegvis kl. 18:00 og møtestad er på kyrkjekontoret i Tau kyrkje, Torgvegen 6, Tau. Møtene er åpne for publikum (om dei ikkje blir vedtatt lukka i enkeltsaker).
 

Les meir om fellesrådet på KA sine nettsider.