Kontrollutvalget

Kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019 er valgt av kommunestyret.

 

  
Kontrollutvalget har følgende hovedoppgaver:

  • føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne
  • påse at revisjonen fungerer betryggende
  • påse at det føres kontroll med kommunens interesser i selskaper


Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og en egen forskrift. Kommunestyret behandler kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølgning. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak (det vil si saker som angår innbyggernes rettigheter og plikter), men må sende alle saker videre til kommunestyret for sluttbehandling.


Kontrollutvalget har disse medlemmene i perioden 2015 - 2019:
Edvard Kristian Tungland, AP, leder
Ellen Karender, AP, nestleder
Grim Lura, AP
Åge Gjørøy, KRF
Hogne Fjellanger, H

Varamedlemmer for H, KRF, SP, V:
1. Edel Kathrine Moen, SP
2. Magnar Hapnes, V

Varamedlemmer for AP:
1. Hilde Marie Fjetland
2. Emil Kulizade
3. Cecilie Westergaard


Mer om kontrollutvalget og deres oppgaver finner du på nettsiden til Rogaland kontrollutvalgssekretariat

I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utgitt en egen veileder for kontrollutvalget, Kontrollutvalgsboken.

Kontrollutvalget arbeider tett opp mot kommunens revisor: Rogaland Revisjon IKS.
 

Møteplan og møtepapirer finner du i knappemenyen rett over denne artikkelen.