Prosjektplan Strand2050

Klikk for stort bildeProsjektplan Strand2050Prosjektplan for Strand2050 ble vedtatt i Formannskapet i sak 10/13 den 24.04.2013. Prosjektplanen gjør rede for formålet med prosjektarbeidet Strand2050, prosessen, opplegg for medvirkning, fremdriftsplan, økonomi i prosjektet, med mer.

Den sterke befolkningsveksten som har skjedd de siste årene i Stavangerregionen og prognoser for fortsatt vekst gir indikasjoner på at det må legges ut nytt areal til utbygging for å håndtere behovene for nye boliger og næringsutvikling. Det er viktig at Strand kommune planlegger fremtidsrettet og målbevisst for å møte veksten på best mulig vis, og at en klargjør sammenhengen mellom vekst i innbyggertall og næringsliv og press på den sosiale infrastrukturen som barnehage, skole osv.

 

Strand2050 er ikke en plan, men et prosjektarbeid på overordnet nivå som skal være retningsgivende for utviklingen i Strand frem mot 2050 og danne grunnlag for neste kommuneplanrevisjon. Arbeidet følger ikke vanlig planprosess etter plan- og bygningsloven og er ikke juridisk bindende slik som kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner eller detaljplaner som følger planprosesser etter plan- og bygningsloven.I forbindelse med Strand2050 må Strand kommune drøfte valg knyttet til vekst, identitet og særpreg. Hvilke retningsvalg vil vi ta? Hvilken vekst er ønskelig? Hvilke kvaliteter ved lokalsamfunnet må vi hegne om og videreutvikle? Hva er særpreget og hvordan kan vi foredle det? Hva kjennetegner Strand i byregionen? M.m.

 

Strand2050 vil være et viktig styringsdokument for kommunen i årene som kommer da prosessen vil berøre alle sektorene i kommunen. Prosjektarbeidet vil omfatte viktige elementer som fremtidsbilder, strukturelle hovedgrep, mulighetsstudie, styringsvirkemidler og perspektivanalyse tjenester.

 

Den vedtatte prosjektplanen (PDF, 569 kB) gjør rede for formålet med prosjektarbeidet Strand2050, prosessen, opplegg for medvirkning, fremdriftsplan, økonomi i prosjektet, med mer. Medvirkning og deltakelse fra innbyggerne er viktig for en bevisstgjøring om hvilke muligheter og valg vi står overfor.