Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, fortau og sykkel- og gangstier. (Fylkeskommunene sørger for fylkesveger, staten for riksvegene.) Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en veg hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Vedlikeholdet omfatter

 • Kjørebane 
 • Fortau, sykkel- og gangstier
 • skråninger og dreneringssystem

Vedlikeholdet kan omfatte

 • feiing og renhold 
 • fjerning av søppel 
 • klipping av vegetasjon 
 • veioppmerking og skilting 
 • brøyting og strøing om vinteren 
   

Gjeldende vegnorm for Strand kommune

Strand kommune sin vegnorm er utarbeidet i samarbeid med Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp. Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time kommuner. På side 79 i vegnormen finnes regler som kun gjelder for Strand kommune.

 

Kontaktinformasjon

 • For å melde om feil på kommunens veier og gatelys, send mail til: samferdsel@strand.kommune.no
 • Meldinger om feil på veinettet, eksempelvis ras, rettes til veimeldingssentralen for fylkes- og riksveier på telefon 175
 • Kontakt Samferdsel telefonen dersom det gjelder brøyting/grusveier telefon 47703730.