Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, fortau og sykkel- og gangstier. (Fylkeskommunene sørger for fylkesveger, staten for riksvegene.) Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en veg hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Vedlikeholdet omfatter

  • Kjørebane 
  • Fortau, sykkel- og gangstier
  • skråninger og dreneringssystem

 

Vedlikeholdet kan omfatte

  • feiing og renhold 
  • fjerning av søppel 
  • klipping av vegetasjon 
  • veioppmerking og skilting 
  • brøyting og strøing om vinteren 
     

Gjeldende vegnorm for Strand kommune

Strand kommune sin vegnorm er utarbeidet i samarbeid med Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp. Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time kommuner. På side 79 i vegnormen finnes regler som kun gjelder for Strand kommune.