Fremtidig skolestruktur

Utbyggingsbehov og skolestruktur for den offentlige grunnskolen 2014-2030 ble behandlet i kommunestyret den 18.06.2014  i sak 028/14.

KOM-028/14 Vedtak:

 1. Strand kommune baserer videre skoledrift, rehabilitering og skoleutbygginger på konsept 1A slik det fremkommer i vedlagte rapport fra Norconsult. Når det gjelder midlertidige løsninger for Tau Skole, søkes disse løst i skolens nærområde.
 2. Ut fra det prognostiserte elevtallet i 2030 utarbeides en helhetlig utbyggingsplan for skoleområdene på Tau og Jørpeland som ivaretar ombyggingsbehov og behov for nybygg. Tall og prognoser fra utviklingen av privatskolene må også tas med i denne utbyggingsplanen.
 3. Kommunen må ved neste rullering av kommuneplanen sikre arealer for nye skolebygg for å kunne møte behovet for utvidelse av elevkapasitet etter 2030.
 4. Det arbeides for å innarbeide en flerbrukshall i den helhetlige utbyggingsplanen. Plan for bygging av flerbrukshall fremmes som egen sak etter at den er innarbeidet i den helhetlige utbyggingsplan.
 5. Det utredes bygging av svømmehall i samarbeid med private aktører.
 6. I den vider planleggingsprosessen bes rådmannen vektlegge følgende forhold:
 • Skolene dimensjoneres til å kunne takle elevtallsveksten frem til 2030. Bedre å dimensjonere for noe overkapasitet enn underkapasitet
 • Kortest mulig avstand mellom hjem og skole for flest mulig av elevene (gå/sykle) samt trafikksikker adkomst til skoleområdene
 • Fleksible skolebygg
 • Attraktive og utfordrende uteområder
 • Universell utforming
 • Rom og funksjonsprogram som sikrer gode klasserom, nok grupperom, gode arbeidsplasser for lærerne, felles rom (aula), kantine, kroppsøving samt andre nødvendige funksjoner.
 • Medvirkning fra skolens ledelse, ansatte, SU, FAU, elevråd, ansattes organisasjoner og ulike eksterne kompetansemiljøer. Viktig å innhente kunnskap og inspirasjon fra andre kommuner.
 • Mulighet for felles administrasjonsbygg og eventuelt felles kantine for elver og lærere for barne- og ungdomskolene på Tau og Jørpeland.