Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter

Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter

Beskrivelse


Som elev kan du søke om å få fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Dette er ikke det samme.

 

 


Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål kan du søke hvis du

 

 

   • får opplæring i tegnspråk, samisk eller finsk


  • er minoritetsspråklig og får særskilt språkopplæring (det vil si særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring)


  •  

 

 

 


Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan du søke hvis du

 

 

   • i løpet av tiden på ungdomsskolen har fått særskilt språkopplæring, men nå følger den ordinære opplæringen i norsk


  • mottar spesialundervisning som omfatter skriftlig sidemål 


  • har en diagnostisert sykdom, skade eller lignende som gir deg problemer med å klare både hovedmål og sidemål


  • ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole


  • oppfylte vilkårene for å få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, men ikke fikk fritak på grunn av en saksbehandlingsfeil som kan dokumenteres


  •  

 

 

 


Har du fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal du likevel delta i opplæringen. Du skal også ha vurdering underveis av læreren din som sier noe om hvilket kompetansenivå du befinner deg på og hva du må gjøre for å bli bedre. Uansett type fritak så betyr ikke det at du får fritak fra å lese tekster på sidemål.

Målgruppe


Elever i grunnskole og videregående skole

Behandling


Skolen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Følger ikke begrunnelsen med, kan du få den ved å henvende deg til skolen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage


Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til skolen. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Veiledning


Du sender søknad om å bli fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål til rektor på den skolen du går.  Det samme gjelder hvis du søker om fritak for vurdering med karakter.

Oppdatert

01.12.2015 14:05

Behandlingstid


Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.