Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Vannmåler

Vannmåler

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 16-4 annet ledd kan kommunen kreve at enkelte eller alle abonnentenes årsforbruk skal fastsettes ut fra målt forbruk. Den enkelte gebyrpliktige må selv betale for installasjon, drift og avlesning, og måling må utføres etter kommunens anvisning. Ved manglende avlesning av vannmåleren og innsendelse av data, kan kommunen fastsette forbruket.

I Strand kommune skal følgende abonnenter betale etter målt forbruk:

 • Offentlige bygg og alle næringseiendommer, inkludert landbrukseiendommer.
 • Boenheter med utvendig eller innvendig basseng på over 3 m3.
 • Anlegg med midlertidig tilknytning, for eksempel brakkerigg i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg.
 • boliger med godkjent utleiedel.

Hvorfor installere vannmåler?

Kommunen ønsker å ha et gebyrsystem som oppleves mest mulig rettferdig av abonnentene. I tillegg ønsker kommunen å gjøre tiltak for å sikre nok vann til alle. Husvannmålere fører til økt bevissthet rundt vannforbruket i den enkelte husstanden, og normalt en nedgang i forbruket. Når dette kombineres med offentlige vannmålere, fjernovervåking og lekkasjesøking hjelper det i tillegg kommunen til å få bedre oversikt over vannmengdene som lekker ut av ledningsnettet.

Installasjon av vannmåler

Det er kommunen som bestemmer type, størrelse og plassering på vannmåleren. Vannmåleren er kommunens eiendom, dersom ikke annen ordning er avtalt med kommunen. Abonnent skal følge denne fremgangsmåten når vannmåler skal installeres: 

 • Huseier tar kontakt med et rørleggerfirma og bestiller montering av vannmåler
 • Rørlegger tar kontakt med Strand kommune v/vann og avløp for å hente vannmåler
 • Registrering av vannmåler skjer via Volue entreprenørportal
 • Dokumentasjon, i form at et nærbilde med åpent deksel, og et oversiktsbilde skal legges ved vannmålerskjema.

Krav til plassering av vannmåler

 • Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig.
 • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler.
 • Foran måler: Sil.
 • Etter måler: Stengeventil.
 • For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme.
 • Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.