Vannbrudd på kommunal vannledning

Vannbrudd på kommunal vannledning

Dersom du ønsker å varsle om lekkasje på kommunal vannledning utenom ordinær arbeidstid, kontakt vakttelefon 975 07 200.

I ordinær arbeidstid, bruk kontaktinformasjon til høyre på siden.

Vannlekkasje på privat stikkledning - Din plikt til å stanse lekkasjer

Når du eier en bygning som er knyttet til den kommunale vannforsyningen, er ledningen fra bygningen og frem til kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom.

En lekkasje på størrelse med en blyant kan forsyne 100 boliger med drikkevann

Dersom flere eiendommer har felles stikkledning som er knyttet til kommunens hovedledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Kartverket. Normalt pålegger kommunens abonnementsvilkår eierne et solidarisk ansvar for vedlikeholdet av den felles stikkledningen. Plan- og bygningsloven § 31-3 pålegger eieren ansvaret for å holde ledningen i stand, slik at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø.

Det går også frem av kommunens abonnementsvilkår at den som eier ledningene er ansvarlig for at vann- og avløpsanlegget på eiendommen til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Vannlekkasjer må stanses så raskt som mulig fordi:

  • Lekkasjer fører til merutgifter for vannverkene og dermed økte gebyrer for deg som abonnent.
  • Det reduserer risikoen for at du og naboene blir uten vann
  • Når trykket i ledningen faller på grunn av lekkasjer, øker faren for at det suges inn forurenset vann fra grunnen og inn i vannledningen.
  • Trykket i vannledningen din blir bedre.
  • Det reduserer faren for at du får vannskade på eiendommen.
  • Når en vannlekkasje først har oppstått, vil den kunne utvikle seg til totalt ledningsbrudd med påfølgende store skader på bygninger og terreng.
  • Lekkasjer på private ledninger gjør det vanskeligere å oppdage større lekkasjer på kommunens ledninger.

Det er miljøvennlig og god økonomi å ta vare på vannet ved å stanse lekkasjer på ledningene.

Hvordan går du frem for å stanse lekkasjen?

Du bør umiddelbart kontakte:

  • Forsikringsselskapet ditt
  • Et firma som driver med lekkasjelytting
  • Et godkjent foretak (foretaket kan svare på om de er godkjent for denne type oppdrag)

Forsikringsselskapene kan ofte sette deg i kontakt med lekkasjelyttefirma og foretak.

Gjennom lekkasjelyttingen lokaliseres vannlekkasjen. Du må ikke bruke vann mens de lytter etter lekkasjen.

Hvis lekkasjelyttingen bekrefter at det er lekkasje på ledningen din, må ledningen graves frem. Reparasjonen må foretas av et godkjent foretak. Reparasjon av vannledningsbrudd er normalt ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Dersom ledningen er gammel og i dårlig stand, er det som regel lurt å skifte hele ledningen for å unngå fremtidige lekkasjeproblemer. Hvis du har vannledning av galvanisert stål, anbefaler vi deg å vurdere å skifte den ut. Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker.

Et alternativ kan være å rehabilitere ledningen ved å trekke inn en ny, mindre ledning eller plaststrømpe på innsiden av den eksisterende ledningen.

Utskifting av ledningen er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, med mindre kommunen gjør særskilt unntak. Se kommunens nettside eller kontakt bygningsmyndigheten i kommunen for mer informasjon om søknadsplikten.

Dersom anboringen må skiftes, må foretaket som bistår deg med reparasjonsarbeidene ta kontakt med kommunen.

Dersom oppgravingen viser at lekkasjen er på den kommunale hovedledningen, vil kommunen dekke alle rimelige og nødvendige dokumenterte utgifter du har hatt knyttet til arbeidet med å stanse lekkasjen.

Når lekkasjen er reparert

Straks vannlekkasjen er stanset, ber vi om at du sammen med foretaket som har utbedret ledningen fyller ut og returnerer skjemaet Tilbakemelding om utført arbeid til postmottak@strand.kommune.no

Nina Jøssang Ravnås
Saksbehandler/Ingeniør
E-post
Mobil 45 91 37 14